Inbreng Arie Slob inzake Vervoerplan 2012 van NS en Beheerplan 2012 van ProRail

27-03-2012 00:00 27-03-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake Vervoerplan 2012 van NS en het Beheerplan 2012 van ProRail.

Onderwerp:   Vervoerplan 2012 van NS en het Beheerplan 2012 van ProRail

Kamerstuk:   29 984

Datum:            27 maart 2012

Inleiding

De ChristenUnie heeft kennisgenomen van het vervoerplan en het beheerplan. Deze plannen bouwen voort op de plannen in de voorgaande jaren en bevatten een aantal positieve punten zoals de uitbreiding van het aantal intercities tussen Eindhoven en Sittard en het aantal sprinters tussen Woerden en Utrecht in 2013 in aanvulling op de verbeteringen die reeds in december 2012 zijn doorgevoerd.

De ChristenUnie heeft verscheidene vragen over het beheerplan ProRail die in het verlengde liggen van het advies van de commissie Kuiken. Omdat hierover nog een apart debat komt richt de ChristenUnie zich in dit schriftelijk overleg vooral op opmerkingen over het vervoerplan van NS.

Leesbaarheid en publicatiemoment

De ChristenUnie vraagt net als vorig jaar om de leesbaarheid van het vervoerplan en het beheerplan te vergroten. Er moet wat betreft de ChristenUnie meer focus komen op de punten die nieuw zijn in de plannen en de punten die gewijzigd zijn of waarvan de uitvoering vertraagd is. Met andere woorden: de plannen moeten gaan voldoen aan de SMART-criteria en er dient een koppeling te zijn met de plannen en verslagen van voorgaande jaren.

De ChristenUnie vraagt, mede in het kader van de nieuwe hoofdrailnetconcessie of ook het moment van publicatie van het vervoerplan en het beheerplan kan worden aangepast. Op dit moment ontvangt de Kamer deze pas in maart van het jaar waarover het plan gaat.

Dienstregeling

De ChristenUnie constateert dat op steeds meer plaatsen op het spoorwegnet de rek uit het systeem is. Zo hebben reizigers op delen van de Oude lijn nu te maken met extra overstappen en worden deze overstaprelaties met name in de spits te vaak niet gehaald. Ook heeft de ChristenUnie zorgen over de problemen op enkele regionale spoorlijnen met enkelsporige baanvakken. Nu deze intensiever worden gebruikt zijn er ook steeds meer vertragingen. De vraag is of de normen op deze trajecten wel voldoende een robuust spoor garanderen en of ProRail niet veel sneller moet overgaan tot overbelastverklaring en het nemen van capaciteitsmaatregelen. De ChristenUnie fractie vraagt daarom een overzicht van de 10 slechtst presterende spoorverbindingen in Nederland en hoe de punctualiteit en reistijdbetrouwbaarheid zich op deze lijnen zich verhouden tot het gemiddelde en de best presterende lijnen.

Met name voor de (middel)lange termijn moeten de dienstregelingsontwikkelingen in het vervoerplan wat betreft de ChristenUnie concreter worden gemaakt. Nu is onvoldoende zichtbaar als beoogde uitbreidingen van de dienstregeling worden uitgesteld of aangepast en wat daarvan de redenen zijn.

Het vervoerplan bevat in bijlage 8 een uitgebreide tabel met het resultaat van het overleg met het IPO en SkVV over de dienstregeling. Veel van deze voorstellen komen overeen met wat NS uiteindelijk realiseert. Op punten waar NS afwijkt is de motivering echter erg summier. De tabel is deels ook verouderd doordat vaak nog over sneltreinen wordt gesproken terwijl NS momenteel alleen rijdt met intercities en sprinters. De ChristenUnie vraagt in het volgende vervoerplan een korter overzicht dat gericht is op de wensen van de regio’s die niet door NS worden gehonoreerd in het vervoerplan met een duidelijke motivering en ook mogelijkheden om de wensen in de toekomst wel te realiseren. Als wensen niet zijn te realiseren als gevolg van een capaciteitsknelpunt dan vraagt de ChristenUnie om een indicatie van de kosten om dit knelpunt op te heffen zodat er meer sturingsinformatie voor de Kamer beschikbaar komt.

De ChristenUnie is teleurgesteld dat bij de opening van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle nog geen 200 km/uur kan worden gereden. De NS verwijst in reactie op de consumentenorganisaties naar discussies met het ministerie. Wanneer wordt de knoop hierover doorgehakt en komen er afspraken met NS over de aanschaf van materieel dat 200 km/uur kan rijden onder ERTMS?

Kleine infrastructuur

Jaarlijks is circa 57 mln beschikbaar voor investeringen in kleine infra. De ChristenUnie vraagt wat er met dit geld de afgelopen 5 jaar is gebeurd. Welke projecten zijn hiervoor gerealiseerd en is het budget volledig benut?

Wisselsanering

De ChristenUnie constateert dat op concrete vragen van de consumentenorganisaties over het wisselsaneringsprogramma (blz. 48) geen concreet antwoord wordt gegeven door NS. Ondertussen gaat het saneren van wissels wel door. De ChristenUnie vraagt de minister zo spoedig mogelijk een toetsingskader en uitgangspunten op te stellen en ook de financiering van het programma te verhelderen.

Werkzaamheden

De ChristenUnie vindt de suggestie van consumentenorganisaties om werkzaamheden ook voor de lange termijn bekend te maken nuttig en vindt het argument van NS om dit niet te doen in verband met het overzicht niet doorslaggevend. Dit is op te lossen door het op een slimme manier te presenteren.

Toegankelijkheid

De ChristenUnie is blij met het voornemen om in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet de aanmeldtijd voor de assistentieverlening in te korten tot 1 uur en op 7 belangrijke stations tot 15 minuten. De ChristenUnie vraagt of de realisatie van het voornemen kan worden gevroegd zodat gehandicapten niet tot 2015 hoeven te wachten op deze aanmerkelijke verbetering. Ook vragen zij een reactie op het advies van het LOCOV om de assitentieregeling uit te breiden tot alle stations van het hoofdrailnet.

Beheerplan: overwegen

De ChristenUnie vindt de informatie over de overwegen te veel gericht op de korte termijn. Wat zijn de plannen van ProRail voor de langere termijn? Betekent het geringe aantal geplande sluitingen in 2012-2015 ten opzichte van 2010-2011 dat ProRail het rustiger aan gaat doen met het sluiten van overwegen? Ook ontbreken cijfers over de aantallen en categorien overwegen op 1 januari 2012 en wat de stand van zaken zal zijn op 31 december 2012 en 31 december 2015 als de plannen uit bijlage 5 worden uitgevoerd. De ChristenUnie zou graag dit overzicht wel jaarlijks blijven ontvangen.

Beheerplan: veiligheid

In 2012 richt de sector zich op de implementatie van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de treinbotsing te Barendrecht en de botsing op een stootjuk in Stavoren. De ChristenUnie vraagt welke acties concreet worden gedaan en welke aanbevelingen nog niet zijn uitgevoerd.

Beheerplan: Financien

De ChristenUnie vraagt hoe de tekorten van ProRail vanaf 2014 zich verhouden tot de taakstellingen uit het regeerakkoord. Op welke wijze zullen deze tekorten worden opgelost en zijn in het licht van deze tekorten de taakstellingen wel realiseerbaar zonder dat reizigers dit gaan merken? De ChristenUnie heeft grote zorgen over de voorgestelde efficiency maatregel als gevolg van de herziene strategie MISTRAL. In het licht van het advies van de commissie Kuiken dienen hier volgens de ChristenUnie fundamenteel andere keuzes te worden gemaakt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari