Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Voedselprijzen en voedselspeculatie

10-04-2012 00:00 10-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een algemeen voortgezet overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   VAO Voedselprijzen en voedselspeculatie (AO d.d. 29/03)

Kamerstuk:   31 532

Datum:            10 april 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Vandaag wil ik graag nog even de aandacht vestigen op de biobrandstoffen. De ChristenUnie juicht duurzame energie toe, maar die moet wel over de volle breedte duurzaam en eerlijk zijn. Het lijkt ons daarom verstandiger, te wachten op de resultaten van de Europese evaluatie in 2014 met betrekking tot biobrandstof en de effecten ervan op voedselzekerheid, voordat we versneld het bijmengpercentage verhogen. We hebben immers niet voor niets Cramer-criteria afgesproken. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toegenomen vraag naar voedsel, de klimaatverandering, het handels- en landbouwbeleid en het toenemende gebruik van landbouwgrond voor biobrandstoffen mede hebben bijgedragen aan prijspieken en extreme schommelingen;

overwegende dat de regering het verplichte bijmengpercentage van hernieuwbare energie in transportbrandstoffen versneld omhoog wil brengen, namelijk 10% in 2016, en daarbij geen voorbehoud maakt ten aanzien van impact op voedselprijzen;

overwegende dat volgens de EU-richtlijn in 2020 10% van de transportbrandstof uit hernieuwbare bronnen dient te komen, maar het beleid zal worden herzien indien biobrandstofproductie een aantoonbare impact heeft op voedselprijzen;

van mening dat een te groot beslag op landbouwgronden voor onze energiebehoefte onwenselijk is;

verzoekt de regering, de resultaten van de Europese evaluatie in 2014 met betrekking tot biobrandstof en de effecten daarvan op voedselzekerheid af te wachten en deze evaluatie als voorbehoud te laten gelden op het besluit het bijmengpercentage versneld omhoog te laten brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en El Fassed. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (31532).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari