Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Administratieve lasten care

10-04-2012 00:00 10-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Administratieve lasten care (AO d.d. 29/03)

Kamerstuk:   31 765

Datum:            10 april 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb even overwogen om een motie in te dienen met het verzoek om de Beginselenwet Zorginstellingen in te trekken, maar dat is misschien een beetje te gek, nu het wetsvoorstel klaarligt voor behandeling. Ik onderstreep vandaag echter wel mijn zorg dat de administratievelastendruk voor instellingen wordt verhoogd als de beginselenwet van kracht wordt, maar daar komen wij over te spreken.

Ik heb twee andere moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van administratieve lasten, waaronder het aantal quick wins die in de AZR te behalen zijn;

overwegende dat de AZR in de loop der jaren zo complex gemaakt is dat werknemers minimaal hbo-niveau nodig hebben om ermee te kunnen werken;

van mening dat het informatiebeleid ook geschikt gemaakt moet worden voor werknemers met een mbo-niveau;

verzoekt de regering, bij de voortgang van de aanpak van administratieve lasten ook het opleidingsniveau als criterium mee te nemen bij het eenvoudiger maken van het informatiebeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 62 (31765).

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Collega Voortman van GroenLinks kan hier vandaag niet aanwezig zijn. Samen met haar dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bekostiging van extramurale (AWBZ)zorg gebaseerd is op de tijd die aan de cliënt thuis wordt besteed;

overwegende dat dit systeem een bureaucratisch en minutieuze tijdsregistratie vereist en deze minutencultuur in het veld veel ergernis oproept;

overwegende dat dit systeem van uurtje-factuurtje uitnodigt tot omzetmaximalisatie;

overwegende dat deze productiegestuurde bekostiging strijdig is met het doel om de cliënt te stimuleren zo veel mogelijk op eigen kracht te functioneren;

overwegende dat deze eenzijdige grondslag van bekostiging (tijdsduur) ook innovatie in de zorg belemmert dan wel zeer gekunstelde oplossingen vergt;

overwegende dat deze knelpunten op korte termijn kunnen worden weggenomen door aan de geïndiceerde zorgklasse (naar analogie van de intramurale zorgzwaartepakketten) een budget op weekbasis te koppelen waarmee in samenspel met de cliënt zorg op maat geleverd kan worden;

verzoekt de regering, het huidige systeem van bekostiging te onderzoeken en indien nodig aan te passen en de NZa daartoe via een uitvoeringstoets opdracht te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 63 (31765).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari