Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Water en ontwikkeling

05-04-2012 00:00 05-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   VAO Water en ontwikkeling (AO d.d. 21/03)

Kamerstuk:   32 605

Datum:            5 april 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg Water en ontwikkeling van 21 maart heeft de staatssecretaris toegezegd dat water en sanitatie niet het kind van de rekening zullen worden en dat er naar een balans zal worden gezocht. De ChristenUnie is daar blij mee. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij niet op voorhand kan stellen hoeveel mensen in de steden en op het platteland worden bereikt met Nederlandse programma's. Dat inzicht is echter wel belangrijk om te zien of het nieuwe beleid iedereen bereikt, zowel in de steden als op het platteland. Wij zitten natuurlijk niet te wachten op een grote administratieve regeldruk, vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeringen in water, sanitatie en hygiëne bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen, goed zijn voor de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden en kansen biedt voor het bedrijfsleven;

constaterende dat ondanks dat het recht op water internationaal is erkend als mensenrecht, er grote ongelijkheid bestaat wat betreft de toegang tot water en sanitatie tussen mensen op het platteland ten opzichte van mensen in stedelijk gebied, zoals het rapport "Progress on drinking water and sanitation 2012 update" van de WHO en Unicef concluderen;

constaterende dat internationale monitoring op water en sanitatie expliciet onderscheid maakt tussen rurale en urbane gebieden om de grote verschillen binnen landen aan te tonen, waarbij uitgegaan wordt van nationale definities over rurale en urbane gebieden;

verzoekt de regering, jaarlijks te rapporteren hoeveel mensen zijn geholpen aan water en sanitatie met Nederlandse ODA-gelden en hierbij een onderverdeling te maken tussen urbaan en ruraal, te beginnen in 2010, zodat de effecten van het nieuwe waterbeleid voor de verdeling tussen urbaan en ruraal inzichtelijk worden, een en ander op een zo efficiënt mogelijke wijze, waarbij zo min mogelijk administratievelastendruk ontstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari