Inbreng Cynthia Ortega inzake de Invoeringswet Wet werken naar vermogen

11-04-2012 00:00 11-04-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen

Onderwerp:   Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen) - Nota naar aanleiding van het verslag

Kamerstuk:   33 161

Datum:            11 april 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie bedanken de regering voor de beantwoording van de vragen in de nota naar aanleiding van het verslag over de WWNV. Deze leden zouden graag nog enkele aanvullende vragen willen voorleggen.

Evaluatie

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering een evaluatie van de wet na vijf jaar toezegt. Deze leden vragen om een onderbouwing waarom wordt gekozen voor een periode van vijf jaar, en niet drie jaar zoals bij de evaluatie van het instrument loondispensatie het geval is. Hoe wordt zonder concrete streefcijfers gemeten of het doel voldoende wordt gerealiseerd, zo willen deze leden weten. Aan de hand van welke aspecten evalueert de regering de effectiviteit van de wet dan, zo vragen deze leden.

Genoemde leden willen weten of de ondersteuning en arbeidsparticipatie van de groep jongeren met een arbeidsbeperking die thuis wonen en onder de huishoudinkomenstoets vallen mee wordt genomen in de evaluatie. Zo ja, op welke wijze gebeurt dit dan? Zo nee, waarom is dit dan geen onderdeel van de evaluatie?

Compensatiebeginsel

De regering geeft aan dat het cruciale verschil tussen de Wmo en de WWNV is dat de Wmo een aanspraak kent op een resultaat en de WWNV een aanspraak op ondersteuning en/of een voorziening. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om nadere uitleg waarop de stelling over de resultaatverplichting binnen de Wmo is gebaseerd. Waarom heeft de regering in lijn met de gedachte achter het compensatiebeginsel van de Wmo niet gekozen voor een inspanningsverplichting van gemeenten ten aanzien van de WWNV-doelgroep, zo vragen deze leden.

Loondispensatie

Hoe verhoudt het vasthouden aan de toegangstoets zich tot het streven naar minder regeldruk, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om verduidelijking van de doelgroep die door het veranderen van het criterium van 20 % in het “tot regelmatige arbeid in staat zijn” voor loondispensatie in aanmerking komt. Kan de regering beschrijven welke groepen mensen hierdoor ook voor loondispensatie in aanmerking komen en om hoeveel mensen gaat dit, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari