Inbreng Cynthia Ortega inzake Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

12-04-2012 00:00 12-04-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wijziging van onder meer de Wet educatie beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder

Onderwerp:   Wijziging van onder meer de Wet educatie beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder

Kamerstuk:   33 200

Datum:            12 april 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van onder meer de Wet educatie beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van het beroepsonderwijs voor deelnemers van 30 jaar en ouder. Zij steunen de gedachte dat de kosten van volwassenenonderwijs mede voor rekening moeten komen van deelnemers en werkgevers, maar hebben ook zorgen over de groeiende werkloosheid onder bepaalde groepen, in het bijzonder 45-plussers. Zij stellen enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom is gekozen voor het bekostigen van maximaal 47.000 leerplaatsen per jaar. Waar is dit aantal op gebaseerd? Waarom wordt niet per jaar gekeken wat de behoefte is aan leerplaatsen in aansluiting op de vraag op de arbeidsmarkt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat de verwachtingen van de regering zijn met betrekking tot het aantal aanmeldingen van 30-plussers in het mbo. In het studiejaar 2009-2010 waren er 61.000 voor bekostiging aangemelde 30-plussers in het mbo, terwijl het aantal bekostigde plaatsen via deze wet wordt gemaximeerd op 47.000 plaatsen. De leden vragen bovendien of instellingen met wachtlijsten gaan werken of selectie aan de poort zullen gaan hanteren, als gevolg van het maximum aantal leerplaatsen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of mensen zonder baan voorrang krijgen bij de bekostigde 30-plusplaatsen in het mbo. Kan van herintreders en zij-instromers worden verwacht dat zij de opleiding die ze nodig hebben kunnen betalen om weer de arbeidsmarkt op te gaan? Zijn er faciliteiten nodig voor deze groep om de opleiding te kunnen bekostigen, zoals een sociaal leenstelsel?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier het wetsvoorstel aansluit op de behoefte aan geschoold personeel op de arbeidsmarkt en op conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Is in alle sectoren te verwachten dat investeringen in opleidingen van personeel op peil zijn na invoering van deze wetgeving? Verwacht het kabinet een ontmoedigend effect voor de doelstellingen rondom Leven Lang Leren?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere informatie over de groep 45-plussers, aangezien deze groep meer dan verdubbeld is in de afgelopen vier jaar. Welke oorzaken liggen aan deze stijging ten grondslag? Welk deel van deze groep studenten heeft een baan ten tijde van de opleiding?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe op dit moment de bekostiging van het beroepsonderwijs voor volwassenen op de BES-eilanden is vormgegeven. Kan de regering aangeven op welke manier voorliggend wetsvoorstel aansluit op de behoefte op de arbeidsmarkt op de BES? Hoe past dit wetsvoorstel in het bestrijden van achterstanden en laaggeletterdheid op de BES? Wordt ook op de BES een plafond ingevoerd voor bekostiging van 30-plusonderwijs?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er voldoende voorbereidings- en implementatietijd is voor instellingen om het nieuwe arrangement voor 30-plusonderwijs in te voeren per 1 augustus 2013. Zij wijzen op het totaal aan ingrijpende vernieuwingen in het mbo, waaronder ook modernisering van de kwalificatiestructuur.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari