Inbreng Cynthia Ortega inzake Wetsvoorstel bevorderen meer doelmatige leerwegen beroepsonderwijs

05-04-2012 00:00 05-04-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake W.v. inzake bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs.

Onderwerp:   W.v. inzake bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Kamerstuk:   33 187

Datum:            5 april 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs. Zij stellen enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere toelichting op de opmerking van de regering dat het inkorten van opleidingen en aanpassing van de verhouding tussen de uren voor stages en begeleide onderwijsuren niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van het leren in de beroepspraktijk (MvT, p. 3). Hoe staat deze stellingname in verhouding tot vermindering van het aantal beschikbare uren, maar ook tot de grotere nadruk op theorie in de vorm van taalkennis en rekenvaardigheden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier de 1000-urennorm kwalitatief voldoende ingevuld kan worden ten opzichte van de huidige situatie. Is de 1000-urennorm een realistisch uitgangspunt voor ROC’s, bijvoorbeeld op het gebied van voldoende personeel? Op welke manier worden de extra financiële middelen afgestemd op de uitbreiding van de urennorm en de intensievere begeleiding in het onderwijs? Hoe wordt de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het aantal uren in het MBO gewaarborgd vanaf 2018 als de bezuinigingen groter zijn dan de investeringen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de huidige lengte van 6-jarige vakopleidingen, waar juist experimenten voor zijn ingesteld, nu al moet worden ingekort.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier ruimte is voor afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven over aansluiting tussen onderwijs en praktijk. In veel sectoren is immers behoefte om het onderwijs af te stemmen op de relevante arbeidsmarkt en is een blauwdruk vanuit de landelijke overheid niet gewenst. In de technische sector is bijvoorbeeld behoefte om via praktijkgericht en beroepsgericht onderwijs jongeren op te leiden. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier de lesinvulling van competentiegericht onderwijs daadwerkelijk aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom wordt gekozen voor een algehele inkorting van opleidingen, terwijl in sommige sectoren behoefte kan blijven aan bijvoorbeeld een opleidingsduur van vier jaar. Wordt hier een bezuinigingsdoelstelling gehanteerd of een doelstelling om het onderwijs te verbeteren?

Entreeopleidingen

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of een leerling die via het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs instroomt in de entreeopleiding en vervolgens voortijdig de entreeopleiding verlaat (na bijvoorbeeld een negatief bindend studieadvies) meetelt als voortijdig schoolverlater.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen welke mogelijkheden er zijn voor leerlingen die het Praktijkonderwijs afronden. Op welke manier wordt hen de mogelijkheid geboden door te leren? Kunnen gemotiveerde leerlingen vanuit het Praktijkonderwijs met een positief advies opstromen binnen ROC’s?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben enkele vragen over de bekostiging van entreeopleidingen. Krijgt een school volledige bekostiging voor leerlingen die voortijdig uitstromen vanwege een negatief bindend studieadvies? Wanneer een leerling zich meldt bij een andere school, ontvangt deze school de resterende bekostiging? Hoe is de bekostiging geregeld voor leerlingen die langer dan een jaar doen over de entreeopleiding?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering de signalen kent dat bij ROC’s meer leerlingen zich zullen melden dan er budget beschikbaar is binnen de lumpsum. Is toelating van leerlingen altijd gegarandeerd tot entreeopleidingen? Staat het budget voor entreeopleidingen in verhouding tot het aantal leerlingen? Kan de regering dit onderbouwen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier aan de doelstelling van zo min mogelijk schooluitval wordt gewerkt. Komt het voor dat jongeren niet meer worden toegelaten tot een opleiding, ook als zij voldoen aan de formele toelatingseisen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of een negatief bindend studieadvies ook weer kan worden ingetrokken, wanneer een jongere weer in staat is goed mee te doen in het onderwijs. Welke maatstaf geldt voor een negatief bindend studieadvies? Hoe wordt getoetst of een dergelijk advies deugdelijk tot stand is gekomen? Kan er bezwaar en beroep tegen worden aangetekend? Wordt de doelstelling gehanteerd om zo min mogelijk uitval bij entreeopleidingen te hebben?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of leerlingen die voorheen op basis van KSE-certificaten konden instromen in mbo 2, 3 en 4 straks alleen nog in entreeopleidingen kunnen instromen. Om hoeveel jongeren gaat het?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoeveel leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs succesvol uitstromen naar een plek op de arbeidsmarkt. Hoe staat het met de doorstroom naar het mbo? Welk percentage rondt deze vervolgopleiding met succes af?

BES-eilanden

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre het nieuwe stelsel van mbo-onderwijs aansluit bij de praktijk en behoefte op de BES-eilanden. Is er overleg gevoerd met de betrokken scholen en met het betrokken bedrijfsleven?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de stand van zaken op het gebied van schooluitval in het mbo op de BES-eilanden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari