Inbreng Esmé Wiegman inzake Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 april 2012

24-04-2012 00:00 24-04-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 april 2012

Onderwerp:   Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 april 2012

Kamerstuk:   21 501 – 32

Datum:            24 april 2012

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ChristenUnie staat voor verantwoorde marktwerking. Het GLB moet vergroening stimuleren. De ChristenUnie-fractie hecht er aan dat vergroeningsmaatregelen een stimulerend karakter krijgen. We krijgen van de Minister graag een reactie op het tienpuntenplan dat wij begin van 2012 hebben gepresenteerd.

De ChristenUnie zou graag zien dat de maatregelen voor de 30 procent vergroening in het GLB worden uitgebreid met dierenwelzijn. Ik vraag daarbij speciale aandacht voor weidegang, omdat dat een voor Nederland aangelegen punt is. Het GLB zou een duurzame zuivelketen moeten stimuleren. Is daar aandacht voor in de onderhandelingen? Heeft weidegang ook een plek in de vergroenings- en innovatieslag die onze fractie van het GLB verwacht? Is de staatssecretaris bereid dit punt krachtig in te brengen? Wij hebben begrepen dat in Denemarken de weidegang dramatisch is teruggelopen. We moeten voorkomen dat ook in Nederland de trend wordt en daarbij kan het GLB helpen. Graag reactie.

We vragen ook aandacht voor de positie van de kleine agrarische bedrijven. Wij zijn geen voorstander van verplichte vergroeningsmaatregelen, maar zien liever stimuleringsmaatregelen. De inzet van Nederland is om de maatregelen in ieder geval niet verplicht te stellen voor kleine bedrijven. Is die inzet haalbaar en wat zal de inzet zijn als dit voorstel het niet haalt?

Met betrekking tot het herverdelingsvraagstuk moet Nederland niet onevenredig hard worden geraakt. Herverdeling is op zichzelf een logisch gevolg van de uitbreiding van de EU, maar moet geleidelijk plaatsvinden, wat onze fractie betreft. Boeren moeten zich kunnen instellen op de nieuwe situatie. Deelt de regering dat uitgangspunt? Wil de regering zich hard maken voor een geleidelijke overgangsregeling? Welke vorderingen worden geboekt omtrent het verminderen van de achteruitgang voor Nederland?

De Europese Rekenkamer waarschuwt voor administratieve lasten die voortvloeien uit de nieuwe Europese plannen met het GLB (betreft advies nr. 1, 2012). We krijgen graag een reactie op dit rapport van de Nederlandse regering.

Verordening beheerplan kabeljauw

De ChristenUnie steunt het kabinetsstandpunt om niet in te stemmen met een mandaat voor de Europese Commissie om middels gedelegeerde handelingen referenties en doelstellingen voor het beheer van kabeljauw aan te passen. Dit zijn essentiële onderdelen waarvoor een eventuele aanpassing via de gewone wetgevingsprocedure dient te gebeuren.

Aanlandingsplicht

De ChristenUnie betreurt de focus van de regering op het introduceren van een aanlandingsplicht. Terecht stelt de regering dat het geen doel is maar een middel, maar dat betekent ook dat naar de integrale gevolgen en proportionaliteit moet worden gekeken. Kan de regering aangeven wat de gevolgen voor de vissers zijn in termen van extra kosten, gederfde inkomsten (in verband met benodigde ruimte op de schepen bijvoorbeeld) en administratieve lasten? Is dit al eens in kaart gebracht?

De ChristenUnie is dan ook blij dat nu naar fasering wordt gekeken, maar ten principale vindt de ChristenUnie dat positieve prikkels om te komen tot selectiviteit voorop moeten staan. Nu lijken deze alleen als mitigerende maatregelen opgenomen te zijn en dat is wat betreft de ChristenUnie de omgekeerde volgordel. De ChristenUnie pleit er daarom nogmaals voor om samen met de vissers te komen tot maatregelen om dit te bereiken en vraagt in hoeverre hierover al gesprekken zijn gevoerd met vissers en er wordt gewerkt aan een akkoord op dit punt? Op de langere termijn sluit de ChristenUnie voor de resterende discards een aanlandingsplicht niet uit, maar eerst moet alles worden gedaan om te komen tot selectiviteit en moeten de gevolgen voor de visserijsector beter in beeld zijn.

Visserijfonds

De ChristenUnie steunt de Nederlandse inzet om het EFMZV primair in te zetten om een duurzame, innovatieve en concurrerende visserij- en aquacultuursector te realiseren die selectiever vist. Uiteraard moet schade aan het ecosysteem en teruggooi zo veel mogelijk worden voorkomen. De ChristenUnie steunt ook de inzet dat toedeling niet gebaseerd moet zijn op aandeel kleine kustvisserij in totale vloot. Dit kan immers voorlopers benadelen en ook leiden tot een suboptimaal resultaat voor zowel de visserijsector als het ecologisch systeem. De ChristenUnie vraagt of er zicht is op de financiele gevolgen van de verschillende scenario’s die door de landen worden bepleit voor de verschillende visserijtakken?

Regionalisering Gemeenschappelijk Visserijbeleid

De ChristenUnie steunt de inzet van de staatssecretaris om bij de regionalisering van het GVB voldoende waarborgen te realiseren zodat er sprake blijft van een gemeenschappelijk speelveld tussen de landen. Dit vereist dat de Raad en het EP de eindverantwoordelijkheid blijven houden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari