Bijdrage Arie Slob aan het algemeen overleg Nieuwe Westelijke Oeververbinding

05-04-2012 00:00 05-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in een algemeen overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Kamerstuk:   32 598

Datum:            5 april 2012

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Komende maandag is het Tweede Paasdag, maar dan is het ook Campinadag. Dan gaan de koeien weer dansend de wei in. Dat is altijd een mooi moment, niet alleen voor de koeien, maar ook voor ons want het voorjaar is begonnen. Waar het kan, trekken wij erop uit de natuur in. Ik zeg er nadrukkelijk bij: waar dat nog kan. Met name de inwoners van Vlaardingen en Maassluis maken zich grote zorgen. Het voorkeursbesluit van het kabinet heeft grote gevolgen voor een kwetsbaar stuk natuur, het laatste stukje groen in hun woonomgeving. Dit zou de zoveelste genadeslag zijn voor het 700 jaar oude cultuurlandschap.

Nu kan een dergelijke keuze alles afwegende noodzakelijk zijn. Een nieuwe westelijke oeververbinding om ruimte te geven aan het groeiende verkeer richting de Tweede Maasvlakte -- de heer De Jong merkte terecht op dat die ontwikkelingen snel gaan -- is geen overbodige luxe. Dit kan een toekomstgerichte keuze zijn. Juist als het gaat om een toekomstgerichte keuze en om dergelijke zware afwegingen, moeten wij heel erg goed letten op wat wij doen. Daarbij moeten wij uitermate nauwkeurig inzoomen op de voorkeursvarianten.

Het is geen geheim dat de ChristenUnie altijd een voorkeur heeft gehad voor de Oranjetunnel, niet alleen vanwege de natuur. Dat is zeker een argument dat moet worden meegenomen. Ook verkeerskundig zijn er argumenten die voor deze variant pleiten. Er kan een snelle corridor ontstaan via de opgewaardeerde veilingroute naar Den Haag en Schiphol. De variant heeft een positief effect op de robuustheid van het netwerk in de regio.

Met de Oranjetunnel is er een alternatief voor de A4 en de A13. Dat alternatief is er niet bij de Blankenburgtunnel. De Oranjetunnel kan positieve gevolgen hebben voor de A20 en biedt extra mogelijkheden bij calamiteiten op of rond de A15.

Wij hebben al heel wat stukken ontvangen en onze indruk is dat de minister zich veel te eenzijdig focust op de files op de Beneluxcorridor waar de Blankenburgtunnel een oplossing voor zou zijn. Als je het alleen maar op deze wijze bekijkt, kun je met argumenten komen om daarvoor te kiezen. Het zou ook goed zijn om de bereikbaarheid van hele Rotterdamse regio mee te nemen. De keuze voor een tunnel is een keuze voor de lange termijn. Ook de ruimtelijk structurerende werking zou een rol in die afweging moeten spelen. Dat geldt ook voor de vraag hoe in de toekomst nieuwe knelpunten kunnen worden weggenomen. Bij de Oranjetunnel is het helder. Als daar een volgende stap gezet moet worden, dan betreft dat de veilingroute. Bij de blankenburgtunnel lopen wij weer het risico dat er, als een volgende stap moet worden gezet, alsnog voor de Oranjetunnel wordt gekozen of dat er op een andere manier een doorsnijding van Midden-Delfland nodig is. Dan zwijg ik nog maar over de problemen die rond de A20 kunnen ontstaan.

Wij moeten ook naar de kosten kijken, zeker in deze tijd. De Oranjetunnel is inderdaad duurder. Maar voor een deel is ook wel duidelijk waarom die tunnel duurder is. Met name de risico’s in verband met de Maeslantkering zorgen voor extra kosten. Ik heb de indruk dat absoluut niet voldoende is onderzocht hoe deze risico's kunnen worden beperkt en hoe daardoor kostenreductie bewerkstelligd kan worden, waardoor deze variant veel interessanter wordt ten opzichte van de Blankenburgtunnel. Ik vraag de minister waarom dit op deze wijze is gedaan.

De Blankenburgtunnel zal uiteindelijk wel de steun van de meerderheid van de Kamer krijgen. Ik denk maar even hardop mee, zoals de heer De Rouwe dat ook heeft gedaan. Als voor de Blankenburgtunnel gekozen wordt die niet onze eerste voorkeur heeft, zorg er dan voor dat het een toekomstbestendige variant is.

Ik heb met betrokkene gesproken en ik heb het rapport van Witteveen+Bos gelezen, waarin staat dat de technische bezwaren zijn weg te nemen en dat de geboorde variant een kans moet krijgen. Als voor de Blankenburgtunnel wordt gekozen, moet maximaal nagegaan worden of het op die manier kan. Ik ben diep onder de indruk van de gemeenten Vlaardingen en Maassluis, die vast blijven houden aan de voorkeursvariant van de Oranjetunnel. Zij zijn echter over hun schaduw heen gesprongen. Zij hebben iets gedaan wat ik heel weinig zie in gemeentelijk Nederland. Zij hebben gezegd: als u toch voor de Blankenburgtunnel kiest, gaat u dan maximaal voor deze variant. Men heeft de bereidheid getoond om daarover publiek mee te denken. Ik ben ooit gemeentebestuurder geweest en ik weet wat dit kan betekenen als je zoiets doet voor burgers die alleen maar de Oranjetunnel willen. Ik vind dat de minister deze variant niet serieus heeft genomen. Er is te selectief in de voorstellen gewinkeld. Er heeft onvoldoende verificatie plaatsgevonden. Er worden conclusies getrokken uit feiten die niet eens in het rapport voorkomen. Ik denk hierbij aan het hellingpercentage. Dat is niet echt een nette manier van omgaan met de nieuwe Bos die is opgestaan. Ik doel natuurlijk op de heer Bandringa die daar veel werk van heeft gemaakt. Mocht er voor de Blankenburgtunnel worden gekozen, dan verzoek ik de coalitiefracties en de gedoogpartner om de geboorde variant maximaal een kans te geven. Ga daarmee aan de slag. Ga ook praten met de gemeenten en kijk waar je uiteindelijk uitkomt, ook in financieel opzicht. Boor deze variant niet op voorhand al de grond in. Dat kan behoorlijke gevolgen hebben waar niemand op zit te wachten, ook niet de koeien van Campina.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari