Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet schriftelijk overleg Landbouw- en visserijraad

25-04-2012 00:00 25-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan het voortgezet schriftelijk overleg Landbouw- en visserijraad

Onderwerp:   VSO Landbouw – en visserijraad

Kamerstuk:   21 501 - 32

Datum:            25 april 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Bij de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ziet de ChristenUnie graag dat de maatregelen voor de 30% vergroening worden uitgebreid met dierenwelzijn, waaronder weidegang, duurzame stallen, waaronder aanpassing die nodig zijn binnen de Programmatische Aanpak Stikstof en Natura 2000, en precisielandbouw. Boeren moeten kunnen kiezen voor maatregelen die passen bij hun bedrijf en hun omgeving. Dat vraagt om flexibilisering van de voorstellen. Met het oog daarop dien ik een motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de 30% vergroeningsmaatregelen maatwerk mogelijk moet zijn voor de regio;

overwegende dat weidegang van grote waarde is, zowel vanuit het oogpunt van dierenwelzijn als vanuit het oogpunt van het Nederlandse cultuurlandschap;

constaterende dat de regering heeft uitgesproken, zich te willen inzetten voor het beter laten aansluiten van programma's bij maatschappelijke voorkeuren op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn;

verzoekt de regering, zich er voor in te zetten dat weidegang via de vergroeningsmaatregelen daadwerkelijk wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Koopmans. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 593 (21501-32).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari