Inbreng Arie Slob inz. Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

15-05-2012 00:00 15-05-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Onderwerp:   Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

Kamerstuk:   33 222

Datum:            15 mei 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voornemen de Wet op het Waddenfonds en de Wet op de Raad voor de Wadden in te trekken. Deze leden steunen de gedachte van een vereenvoudiging van de organisatiestructuur rond het Waddenbeleid. Een zekere delegatie richting de betrokken provincies kan hier bij passen.

Tegelijkertijd constateren deze leden dat het Waddengebied een natuurgebied is van internationale waarde en de Staat der Nederlanden rechtstreeks kan worden aangesproken op bepaalde internationaalrechtelijke verplichtingen. Dit vergt volgens deze leden dat er op rijksniveau specifieke aandacht nodig is voor het gebied. Niet alleen voor het natuurbeschermingsbeleid, maar ook voor het overige omgevingsbeleid en veel andere (beleids)ontwikkelingen die in het gebied spelen. Deze leden vragen in hoeverre deze internationale verplichtingen en nationale doelen met de decentralisatie ook voor de lange termijn voldoende gewaarborgd zijn.

De regering lijkt volgens genoemde leden deze zorg ook te hebben doordat tegelijkertijd een regiecollege wordt ingesteld, welke echter geen bestuurlijke bevoegdheden heeft en alleen dient als overlegplatform. Genoemde leden vragen of hiermee wel voldoende doorzettingsmacht over blijft voor het rijk.

Deze leden constateren dat het Waddenfonds eindig is. Volgens deze leden zal het geld daarom nu moeten worden ingezet om de beoogde transitie te bewerkstelligen die uiteindelijk de behoefte aan subsidies doet afnemen en economisch gezonde projecten oplevert. Deze leden vragen in hoeverre in de bestuursovereenkomst deze duurzame toekomstgerichte inzet van middelen is gegarandeerd. Ook vragen deze leden hoe na afloop van de middelen die nu uit het Waddenfonds worden gedecentraliseerd de financiering van het natuurbeleid rond de Wadden zal plaatsvinden.

Na het opstellen van de PKB Waddenzee en de start van het waddenfonds komt het nu vooral aan op uitvoering van het waddenbeleid. Dit rechtvaardigt ook een minder complexe bestuurlijke structuur. Voor de lange termijn blijft echter volgens de leden van de ChristenUnie strategisch beleid nodig. Deze leden vragen daarom waarom er niet voor is gekozen de verschillende adviestaken in het gebied te bundelen in een nieuw onafhankelijk, flexibel georganiseerd adviescollege, in plaats van de adviesfunctie vrijwel volledig af te schaffen. Zo’n college zou de taken kunnen overnemen van de Raad voor de Wadden maar ook van de maatschappelijke adviesraad van de Waddenacademie, en de maatschappelijke adviesorgaan Deltaprogramma en op ad hoc basis kunnen adviseren over concrete projecten (zoals nu wordt gedaan door de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk). Hoe wordt, zo vragen deze leden, de specifieke kennis ten aanzien van de wadden binnen de Raad voor de leefomgeving geborgd?

De uitvoering van het natuurbeleid is actief opgepakt of staat gedeeltelijk in de steigers. Het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland, dat bovendien werelderfgoed is, zou echter ook gebaat zijn bij een duidelijk beheer. Grote delen kennen geen beheerder en voor het overige zijn er verschillende natuurbeheerders. Genoemde leden vragen een reactie op het voorstel om toe te werken naar een gebiedsdekkend natuurbeheer voor de Waddenzee.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari