Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over uitspraak rechter inzake CZ declaraties Europsyche

23-05-2012 00:00 23-05-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   De uitspraak van de rechter dat CZ declaraties van Europsyche niet hoeft uit te betalen

Kamerstuk:   2012Z10340

Datum:            23 mei 2012

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de uitspraak in het kort geding inzake 152 declaraties die Stichting Europsyche bij zorgverzekeraar CZ heeft ingediend 1)?

Vraag 2

Is de Zorgverzekeringswet of zijn polisvoorwaarden leidend voor de werkwijze waarop er door zorgverzekeraars wordt omgegaan met declaraties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

Vraag 3

Betekent deze uitspraak in het kort geding dat de DBC-spelregels (Diagnose Behandelings Combinaties) ondergeschikt zijn aan de polisvoorwaarden van de verzekeraar?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het redelijk zou zijn dat, wanneer er een verbeterslag gemaakt moet worden binnen een organisatie, de betreffende instelling of zorgprofessional duidelijk te horen krijgt wat er moet veranderen en dat daarvoor een redelijk termijn wordt gegeven?

Vraag 5

Is het rechtvaardig wanneer er wordt besloten dat DBC’s van behandelaars die werken voor Europsyche, die al langer dan een jaar lopen, niet uitbetaald worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Hadden deze hulpverleners recht op bevoorschotting? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wordt er met de uitspraak van de rechter verondersteld dat «verpleegkundigen geen gekwalificeerde hulpverleners zijn» en dat zij niet werken volgens professionele standaarden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom?

Vraag 8

Is het waar dat CZ onderzoek heeft gedaan naar Europsyche door middel van het bevragen van cliënten door callcentremedewerkers zonder geheimhoudingsplicht? Zo ja, hebben deze medewerkers beschikking gekregen over privacygevoelige informatie uit medische dossiers?

Vraag 9

Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over de financiële situatie van Europsyche 2)? Was u geen kritieke situatie bekend en hebben u inmiddels signalen ontvangen over een kritieke situatie? Zo ja, wat gaat u met deze signalen doen?

Vraag 10

Bent u ervan op de hoogte dat vergelijkbare ggz-organisaties ook onderzocht zullen gaan worden door zorgverzekeraars? Wordt er aan u gerapporteerd welke organisaties onderzocht worden? Welke organisaties zullen onderzocht worden? Zal er bij andere organisaties ook worden besloten de vergoeding voor behandelingen stop te zetten alvorens er conclusies worden getrokken?

Vraag 11

Bent u bereid de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) open te stellen voor andere beroepsgroepen, zodat de onduidelijkheid over het wel of niet vergoeden van behandelen kan worden opgehelderd?

Vraag 12

Is het waar dat zorgverzekeraar CZ heeft besloten lopende contracten met vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten ingrijpend te wijzigen, zodat ze alleen nog maar een aantal cliënten binnen hun eigen postcodegebied mogen aannemen?

Vraag 13

Had u de gang naar de rechter en het onderzoek van CZ naar de declaraties van Europsyche kunnen voorkomen door beter toezicht te houden? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14

Bent u ervan op de hoogte dat Europsyche ook cliënten doorgestuurd kreeg van reguliere ggz-instellingen?

Vraag 15

Bent u bereid over deze kwestie breed overleg te voeren met vertegenwoordigers van diverse belangengroepen in de ggz, waaronder die van de cliënten, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars? Zo ja, op welke termijn kan deze bijeenkomst worden gepland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 16

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden in verband met een op korte termijn te plannen algemeen overleg over de ggz?

1) LJN: BW5797,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 248 314/KG ZA 12–199.

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2464.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari