Bijdrage Cynthia Ortega aan het plenair debat Wijziging Wet kinderopvang

05-06-2012 00:00 05-06-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een plenair debat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen i.v.m. het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en i.v.m. het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

Kamerstuk:   33 212

Datum:            5 juni 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. De ChristenUnie wil dat iedereen in staat is om arbeid en zorg voor het gezin op een goede wijze te combineren. De keuzevrijheid van ouders moet daarbij vooropstaan.

Zo kunnen ouders minder gaan werken om zelf de opvoeding te verzorgen of kunnen zij bijvoorbeeld familie of vrienden vragen om op te passen. Als ouders de voorkeur hebben voor kinderopvang, moet dat ook mogelijk zijn. De kinderopvangtoeslag levert een belangrijke bijdrage in de kosten voor deze ouders.

Tegelijkertijd is het belangrijk om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Dit is ook in het belang van onze kinderen, want rekeningen moeten wij niet vooruitschuiven. De kosten voor kindregelingen zoals de kinderopvangtoeslag zijn in de afgelopen jaren sterk opgelopen. Dit heeft een negatieve weerslag op de overheidsfinanciën. Maatregelen om de kosten in de hand te houden zijn dan ook niet te vermijden, hoe pijnlijk ook. Bovendien heeft de kinderopvangtoeslag maar een beperkt effect op de arbeidsparticipatie van ouders. Het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken creëert de grondslagen voor enkele aanpassingen. Het wordt hiermee mogelijk om de stijgende kosten een halt toe te roepen. Deze doelstelling kan op instemming van de fractie van de ChristenUnie rekenen.

Bij de huidige voorstellen plaats ik echter een enkele opmerking. Zo voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid om per algemene maatregel van bestuur een vaste eigen bijdrage binnen de kinderopvangtoeslag in te stellen. Met het begrotingsakkoord is deze maatregel van de baan. Er is nu gekozen voor een proportionele verhoging van de ouderbijdrage. De minister heeft dat ook in zijn brief genoemd, maar toch creëert het wetsvoorstel nog steeds de mogelijkheid om een vaste eigen bijdrage in te voeren; ik refereer hier aan artikel 1.8, lid 2. Graag verneem ik van de minister of dit blijft staan of dat het toch de bedoeling is om het uit de wet te halen. Daarnaast staat over ditzelfde artikel in de memorie van toelichting dat het nodig is om met name alleenstaande ouders met grote banen te ontzien. Hoe groot is deze groep dan volgens de minister? Wat betekent dat dan?

Ook wordt voorgesteld om de kinderopvangtoeslag voor mensen met een hoger inkomen af te bouwen. Mensen met een hoger inkomen zitten minder krap dan mensen met een laag inkomen en kunnen zelf beter in de financiële middelen voor de kinderopvang voorzien. Het is goed dat rekening wordt gehouden met de inkomenspositie van ouders. Voor de hoogste inkomens loopt de kinderopvangtoeslag nu echter terug tot helemaal niets. Wij hebben het dan over het bedrag van €118.000. Net zoals de heer Van Hijum vraagt mijn fractie zich af hoe het zit met de tripartiete financiering. Moeten werkgevers, al is sprake van een afbouw tot nihil, toch dat een derde deel blijven ophoesten voor alle werknemers die ervan gebruikmaken?

Voor de mensen die het betreft zal het deels of geheel kwijtraken van de kinderopvangtoeslag inkomensgevolgen hebben. Deze mensen moeten zich hierop wel kunnen voorbereiden. Zij moeten bijvoorbeeld op tijd goede informatie ontvangen. Graag hoor ik van de minister wat hij daaraan gaat doen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari