Inbreng verslag Cynthia Ortega inzake Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen

11-06-2012 00:00 11-06-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Onderwerp:   Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers

Kamerstuk:   33 284

Datum:            11 juni 2012

De leden van de ChristenUniefractie hebben met kennis genomen van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Deze leden willen graag enkele vragen stellen aan de regering.

Algemeen

De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering om nader in te gaan op de door de Raad van State gedane suggesties ten aanzien van de aanpak gericht op het wegnemen van (institutionele) belemmeringen voor oudere werknemers en voor werkgevers bij het aannemen van ouderen. Deze leden willen weten welke rol de regering hierbij voor zichzelf ziet weggelegd.

Genoemde leden willen weten of de regering de effecten van de maatregelen gaat evalueren. Op welk termijn en welke wijze wordt de Kamer hier dan over geïnformeerd, zo vragen deze leden. Zo nee, waarom gaat de regering de effecten niet evalueren? De leden willen weten hoe groot de positieve effecten zijn die de regering verwacht van het verhogen van de premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar en voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsparticipatie van de beide groepen. Hoe beoordeelt de regering de efficiënte van de verschillende maatregelen om de arbeidsparticipatie te vergroten van oudere werknemers en mensen met een arbeidsbeperking die tot nu toe zijn genomen, zo vragen deze leden.

Financiën

De leden van de ChristenUniefractie vragen welke maatregelen de regering overweegt als er sprake is van een budgetoverschrijding. Hoe gaat de regering dan de arbeidsparticipatie van ouderen bevorderen, zo willen deze leden weten. Heeft de regering voor als er sprake is van budgetoverschrijdingen alternatieven overwogen, zo vragen deze leden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke alternatieven waren dat?

Kan de regering nader toelichten waarop de verwachte aantallen personen die recht zullen hebben op mobiliteitsbonus zijn gebaseerd, zo vragen de genoemde leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari