Inbreng Esmé Wiegman inzake Wijziging Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

11-06-2012 00:00 11-06-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord

Onderwerp:   Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord

Kamerstuk:   33 288

Datum:            11 juni 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013. De leden van de fractie van de ChristenUnie begrijpen het spoedeisend karakter van de wetswijziging. Tegelijkertijd menen zij, door de demissionaire status van het kabinet, dat het van belang is dat de maatregelen geen grotere impact hebben dan nodig. Zij hebben daarom een aantal vragen.

Verzachting eigen bijdrage GGZ

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af hoeveel rechthebbenden er zijn voor een tegemoetkoming voor behandeling in de tweedelijns GGZ? Op welke wijze zullen deze rechthebbenden de tegemoetkoming ontvangen? Dient het bedrag eerst voorgeschoten te worden door een cliënt of is dit niet nodig? Indien het bedrag eerst voorgeschoten dient te worden, op welke wijze zal de eigen bijdrage worden geïnd? Begrijpen deze leden het goed dat er gekeken wordt naar de inkomensgegevens van 2012 voor het berekenen van de tegemoetkoming?

Deze leden begrijpen dat het CAK op grond van het nieuw ingevoegde artikel 11a bevoegd wordt om inkomensgegevens uit de basisregistratie inkomen te gebruiken voor de toekenning van de tegemoetkoming in de eigen bijdrage GGZ. Geldt deze bevoegdheid alleen bij de toekenning van de tegemoetkoming in de eigen bijdrage GGZ of ook bij andere taken van het CAK? Krijgt het CAK ook beschikking over de rekeningnummers van de rechthebbenden? Hoe krijgt het CAK de beschikking over deze rekeningnummers? Deze leden menen dat het belangrijk is om hier een duidelijke afspraak over te maken. Zij verwachten dat een deel van de rechthebbenden op een tegemoetkoming geen aangifte bij de belasting doet waardoor het lastig wordt om deze rekeningnummers te achterhalen. Deze leden wensen op dit punt een reactie.

Indien dit het geval is, zijn er andere mogelijkheden voor het CAK om de juiste gegevens te verwerken?

Het CAK zal een budget toegekend krijgen voor de beheerkosten ten behoeve van de uitvoering van de regeling. Wat is de hoogte van dit budget?

Op welke wijze zal er gecommuniceerd worden over deze maatregel naar betrokkenen?

Verhoging verplicht eigen risico en wijziging van de compensatie eigen risico

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of het mogelijk is om de tegemoetkoming voor het eigen risico voor de lagere inkomens alleen te compenseren wanneer een rechthebbende het eigen risico ook gebruikt? Deze leden merken op dat wanneer iemand helemaal geen gebruik maakt van zorg volgend jaar aanzienlijk meer gecompenseerd zal worden, ondanks dat de polis voor de nominale basispremie naar verwachting zal dalen. Deze leden vragen op dit punt een reactie.

Waarop is gebaseerd dat de nominale premie volgend jaar met 61 euro zal afnemen? Houdt men hierbij ook rekening met gegeven dat zorgverzekeraars risico lopen op het te innen eigen risico? Is het de verwachting dat zorgverzekeraars dit risico zullen doorberekenen naar hun polishouders?

Deze leden vragen nadere uitleg over de verwachting dat door de verhoging met 115 euro van het eigen risico een verzekerde gemiddeld 61 euro meer kwijt zal zijn aan het verplichte eigen risico. Waarop is deze berekening gebaseerd?

Deze leden begrijpen uit de MvT dat de compensatie eigen risico met 54 euro zal stijgen. De CER is bedoeld voor mensen met een handicap of een chronische ziekte. Welke berekening ligt ten grondslag aan de verhoging van 54 euro? Zal voor de CER 2013 een indexatie gelden?

Op welke wijze wordt de doelgroep geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen?

Inkomens effecten

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of er ook zal gestimuleerd zal worden dat het van groot belang is om geld apart te leggen, te sparen, voor eventuele zorgkosten?

Financiële gevolgen

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af er bekend is hoe groot de stijging is van het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars? Zullen de genomen maatregelen in het kader van het Begrotingsakkoord effect hebben op het aantal wanbetalers? Indien dit het geval is vragen deze leden graag nadere toelichting op de maatregelen die er genomen worden om het aantal wanbetalers te weren?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari