Inbreng verslag Cynthia Ortega inzake Wijziging Wet werk en bijstand ivm herziening definitie gezin

06-06-2012 00:00 06-06-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Onderwerp:   Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Kamerstuk:   33 277

Datum:            6 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel tot afschaffing van de huishoudinkomenstoets. Deze leden willen graag nog enkele vragen stellen aan de regering.

Gevolgen groepen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe groot de omvang van de groep is voor wie de toepassing van de huishoudinkomenstoets tot een hogere uitkering heeft geleid. Hoe groot bedraagt de inkomensterugval voor deze groep door het afschaffen van de huishoudinkomenstoets, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen hoe groot de groep is voor wie de huishoudinkomenstoets tot een lager inkomen heeft geleid en zou gaan leiden. Deze leden vragen of de regering daarnaast een inschatting kan maken van het aantal mensen dat geen aanvraag hebben ingediend omdat zij wegens de huishoudinkomenstoets er van uitgingen dat ze geen recht op bijstand hebben.

Genoemde leden constateren dat de regering aangeeft dat een nieuwe aanvraag voor de groep van wie de aanvraag is afgewezen achterwege kan blijven als het college aanleiding ziet om gebruik te maken van de in artikel 6:18, eerste lid, genoemde bevoegdheid. Houdt dit in dat het college toch de ruimte heeft om een besluit niet te wijzigen ook al heeft iemand alleen op grond van de huishoudinkomenstoets geen uitkering gekregen, zo willen deze leden weten. Mocht hiervan sprake zijn, leidt dit dan niet tot onduidelijkheid voor burgers? Deze leden vragen hoe dan wordt zorgdragen voor een juiste communicatie naar de burgers.

Financiële gevolgen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering de stelling van VNG deelt dat het neerleggen van de proceskosten voor de invoering en intrekking van de huishoudinkomenstoets bij de gemeenten strijdig zou zijn met artikel 2 van de Wet financiële verhoudingen. Kan de regering haar opvatting hierover beargumenteren, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen weten of de regering zich erkent in het beeld dat deze kosten ongeveer 20 miljoen euro bedragen. Zo nee, dan willen deze leden graag weten wat dan de inschatting van de regering is over de gemaakte proceskosten door de gemeenten.

Voorlichting

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten of de regering de voorlichting over het weer afschaffen van de huishoudinkomenstoets alleen als verantwoordelijkheid van gemeenten ziet, of dat de regering in aanvulling hierop ook een landelijke voorlichtingscampagne zal starten. Deze leden vragen waarom de regering anders geen toegevoegde waarde ziet in een landelijke voorlichtingscampagne.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering bereid is om tegemoet te komen aan de wens van gemeenten om naast voorlichtingsmateriaal, gemeenten ook te ondersteunen met modelverordeningen, modelbeschikkingen en accountantsprotocollen. Deze leden vragen of dit dan tevens direct na de parlementaire goedkeuring van de wet beschikbaar kan worden gesteld. Zo nee, waarom is de regering dan niet hiertoe bereid?

Artikelsgewijs

Artikel 78

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting waarom de termijn van twee maanden waarbinnen de betrokkenen alsnog een aanvraag voor bijstand in kunnen dienen volgens het oordeel van de regering zowel recht doet aan de belangen van de betrokkenen als van de colleges.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari