Schriftelijke vragen Esmé Wiegman inzake voortgang structuuraanpassingen spoorlijn Heerlen-Aken

11-06-2012 00:00 11-06-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Infrastructuur & Milieu

Onderwerp:   De voortgang van de infrastructuuraanpassingen van de spoorlijn Heerlen-Aken en de realisatie van een intercityverbinding op dit traject

Kamerstuk:   2012Z11607

Datum:            11 juni 2012

Vraag 1

Kent u de brief van de Duitse vervoersautoriteit NVR/AVV van 30 maart 2012 waarin wordt aangegeven dat:

a.         de infrastructuur in het grensstation Herzogenrath tot 2014 zodanig wordt uitgebreid (incl. elektrificatie) dat er aan Duitse kant niet langer infrastructurele knelpunten bestaan voor de realisatie van de intercity verbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen;

b.         NVR/AVV heeft besloten (besluit NVR-Verbandsversammlung van 22 maart 2012) een exploitatiebijdrage voor het Duitse deel van de intercity Heerlen-Aken voor haar rekening te nemen; en

c.         NVR/AVV een contract wil sluiten met NS over de exploitatie aan Duitse zijde in het kader van de bediening binnen de nieuwe concessie HRN?

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat sinds april 2012 ook daadwerkelijk door de aannemer aan genoemde uitbreiding wordt gewerkt voor 8 mln euro zonder dat er vanuit Nederlandse zijde een duidelijke bevestiging is dat de IC-verbinding binnen de nieuwe HRN concessie überhaupt gaat rijden?

Vraag 3

Deelt u de mening dat hiermee van Duitse zijde aan alle randvoorwaarden, zoals door u gesteld in uw brieven van 18 november 2011 (conceptbeleidsvoornemen onderhandse gunning concessie HRN) en 25 november 2011 (uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT, najaar 2011), is voldaan? Zo nee, waarom niet?\

Vraag 4

Waarom is nog steeds niet besloten welke infrastructurele maatregelen aan Nederlandse zijde tussen Heerlen en de grens zullen worden uitgevoerd en wanneer deze afgerond zullen zijn? Bent u bereid, teneinde het proces niet langer te vertragen, om voor het AO MIRT d.d. 28 juni 2012 het beloofde plan van aanpak voor de uitbouw aan Nederlandse zijde 1) aan de Kamer voor te leggen?

Vraag 5

Kunt u uitleggen op welke manier uw ministerie de regierol in de onderhandelingen over de grensoverschrijdende IC-verbindingen, waarvoor een “zware inspanningsverplichting” zal gelden, invult in het algemeen, en specifiek voor Heerlen-Aken?

Vraag 6

Welke rol moet volgens u de NS in de genoemde onderhandelingen hebben – een volgende of een bepalende? Welke rol ziet NS zelf voor zich in dit proces? Komt dit overeen met wat u voor ogen heeft om tot een aantrekkelijk en toekomstvast nieuw product te komen?

Vraag 7

Wat verstaat u onder een goede invulling van de “zware inspanningsverplichting” op de grensoverschrijdende IC-verbindingen, en wat verstaat NS daaronder?

Vraag 8

Kunt u toelichten, welke concrete voorstellen er vanuit NS in genoemde onderhandelingen zijn gedaan, om de “zware inspanningsverplichting” op de diverse grensoverschrijdende trajecten vorm te geven en specifiek voor Heerlen-Aken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Delen u en NS de mening dat het exploiteren van een grensoverschrijdende intercity dienst door NS als onderdeel van de hoofdrailnetconcessie in opdracht van de verantwoordelijke vervoersautoriteit(en) zonder wettelijke of juridische belemmeringen mogelijk en ook veruit de eenvoudigste en meest efficiënte optie is? Is dit ook uw inzet en die van NS? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Bent u bereid het ertoe te leiden dat NS als beoogd concessieverkrijger de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de intercityverbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen op zich zal nemen?

Vraag 11

Bent u nu aan alle voorwaarden is voldaan bereid om in ieder geval de intercityverbinding Eindhoven – Heerlen – Aachen als duidelijk geformuleerde resultaatsverplichting op te nemen in de nieuwe HRN concessie?

Vraag 12

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het komende debat over de concessie voor het Hoofdrailnet?

1) Lijst van vragen afsprakenlijst bestuurlijk overleg MIRT, 24 juni 2011

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari