Inbreng Esmé Wiegman inzake voorstel wet tot nadere wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij

12-06-2012 00:00 12-06-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij

Onderwerp:   Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij

Kamerstuk:   33 076

Datum:            12 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij. Genoemde leden zijn zich bewust van de gevoeligheden en de belangen in de discussie over pelsdierhouderij en willen daarom de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de behandeling van dit wetsvoorstel. Zij willen de indieners nog enkele vragen voorleggen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat deze tweede novelle biedt aan aanvullingen qua compenserende maatregelen bovenop beschikbare maatregelen die voortvloeien uit bestaande regelgeving? Zo bestaan er in het kader van de ruimtelijke ordeningswetgeving al verschillende regelingen voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen.

De genoemde leden vragen zich af of indieners menen dat met de voorgestelde maatregelen voldoende tegemoet gekomen wordt aan de zorg dat een verbod leidt tot hoge schadeclaims en juridische procedures vanuit de sector?

Voorts vragen deze leden zich af hoe groot nu werkelijk de financiële gevolgen van het beëindigen van de sector zijn. Zijn hierover recente onafhankelijke cijfers beschikbaar?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich verder af of, gelet op de voorgestelde flankerende maatregelen, de voorgestelde overgangstermijn (tot 2024) nog steeds toereikend is?

Sloopregeling

Met betrekking tot de sloopkosten vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af of de onderzoeken waarop indieners zich baseren nog steeds actueel genoeg zijn, aangezien het laatste onderzoek dateert van december 2008? Is een actualisatie van deze onderzoeken/berekeningen mogelijk? Wat zijn de actuele sloopkosten per locatie, inclusief de kosten voor asbestverwijdering, en wat bedragen de sloopkosten voor de hele sector?

De genoemde leden vragen zich verder af of een differentiatie mogelijk is in de tegemoetkoming van de sloopkosten, afhankelijk van het moment waarop een ondernemer stopt met zijn bedrijf? Verder willen zij graag weten wat indieners verstaan onder een ‘substantiële’ tegemoetkoming? Tevens gaan de indieners niet uit van een vergoeding in alle gevallen, maar in welke gevallen kan dan wel sprake zijn van een vergoeding?

Deze leden vragen zich verder af wat de mogelijkheden zijn om een vergelijkbare schadevergoeding te bieden als in de Wet Nadeelcompensatie?

Individuele pensioenproblematiek

Met betrekking tot de individuele pensioenproblematiek vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af wanneer volgens indieners sprake is van ‘onevenredige nadelige gevolgen’? Kunnen de indieners dit nader onderbouwen? En wanneer is volgens indieners sprake van een ‘schrijnend’ geval?

Financiële dekking

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe indieners de financiële dekking voor flankerende maatregelen willen realiseren? Voor welke maatregelen willen de indieners de jaarlijkse € 2 miljoen aan middelen reserveren, waarvoor in april 2011 een amendement is aangenomen?

Staatssteun

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of indieners meer specifieke informatie kunnen geven over de staatssteunvoorwaarden waaraan de flankerende maatregelen moeten voldoen? De leden zijn met name geïnteresseerd of eventuele maatregelen gericht op individuele ondernemers voortvloeiend uit de hardheidsclausule de staatssteuntoets kunnen doorstaan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari