Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg schaalgrootte in de intensieve veehouderij

13-06-2012 00:00 13-06-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   VAO Schaalgrootte in de intensieve veehouderij (AO d.d. 06/06)

Kamerstuk:   28 973

Datum:            13 juni 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij kunnen eindeloos discussiëren over de schaalgrootte in de veehouderij, maar uiteindelijk draait het allemaal om het punt dat verduurzaming beloond moet worden met een eerlijke prijs voor de boer. Daar schort het nu aan.

Inmiddels wordt ook binnen de Europese Unie onderkend dat de onderhandelingspositie van primaire producenten verbeterd dient te worden. Daarom vestig ik vandaag nogmaals de aandacht op dit onderwerp, ook al weet ik natuurlijk goed dat mijn fractie en andere fracties al meerdere moties hebben ingediend over versterking van de marktmacht van boeren. Ik vraag vandaag nogmaals aan de staatssecretaris hoe het met het onderzoek staat en met de actie die hij beloofd heeft te ondernemen.

De staatssecretaris stelt voor om via een wettelijke voorziening normen te stellen voor de maximale omvang van de veehouderij. De ChristenUnie voelt er niets voor om op basis van cijfers te sturen en een landelijke grens voor schaalgrootte vast te leggen. Daardoor ontstaat namelijk het risico dat getallen leidend worden in de discussie over duurzame veehouderij, terwijl het om kwaliteit, gezondheid en dierenwelzijn moet gaan. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van plan is om een wettelijke voorziening te treffen waarmee bij AMvB een norm kan worden gesteld voor het maximale aantal dieren dat op een veehouderijlocatie kan worden gehouden;

constaterende dat de regering zich bij de onderbouwing van de bandbreedtes voor de omvang van veehouderijlocaties vooral baseert op economische factoren en niet op argumenten in relatie tot ruimtelijke inpassing, volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu;

overwegende dat het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking van de blootstelling aan schadelijke micro-organismen uit de veehouderij nog niet is afgerond en dus ook niet is meegenomen bij het vaststellen van de bandbreedtes;

overwegende dat provincies zelf voldoende ruimtelijke mogelijkheden en bevoegdheden hebben om ongewenste ontwikkelingen in de intensieve veehouderij tegen te gaan en dit in de praktijk ook doen;

verzoekt de regering om af te zien van landelijke bandbreedtes voor de omvang van veehouderijlocaties;

verzoekt de regering voorts om de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad af te wachten, alvorens op landelijk niveau voorzieningen te treffen voor de schaalgrootte van de intensieve veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Koopmans. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 114 (28973).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari