Inbreng Cynthia Ortega inzake wijziging Kieswet maatregelen stemmen Nederlanders in buitenland

14-06-2012 00:00 14-06-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wijziging Kieswet maatregelen eenvoudiger maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen

Onderwerp:   Wijziging Kieswet maatregelen eenvoudiger maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen

Kamerstuk:   33 268

Datum:            14 juni 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel waarmee op verschillende punten de Kieswet wordt herzien en onder meer de indiening van kandidatenlijsten wordt vereenvoudigd.

Deze leden geven in overweging de indiening van kandidatenlijsten verder te vereenvoudigen. Zij constateren dat bij een lijstineenschuiving die bij de voorgaande verkiezingen niet bestond een nieuwe lijst van twee of meer bestaande partijen of een nieuwe lijst van een of meer bestaande partijen samen met een of meer nieuwe partijen als een nieuwe partij wordt beschouwd en dientengevolge ondersteuningsverklaringen moet leveren, een borgsom moet betalen en moet loten voor een lijstnummer samen met andere nieuwe lijsten. Deze administratieve procedures zijn geïntroduceerd voor nieuwe partijen, maar kunnen dus ook zittende partijen raken die een nieuwe lijstineenschuiving aangaan. Zo zou een partij die recht heeft op lijstnummer 6 door het aangaan van een lijstineenschuiving dit lijstnummer moeten opgeven en moeten loten en daardoor bijvoorbeeld lijstnummer 12 kunnen krijgen.

Genoemde leden vragen of de regering de mening deelt dat de bepalingen voor nieuwe lijsten met betrekking tot ondersteuningsverklaringen, borgsom en lijstnummer onnodig en onwenselijk zijn indien een of meer partijen van een nieuwe ineengeschoven lijst reeds een zetel hebben verkregen bij de vorige verkiezingen. Zij geven in overweging de Kieswet op dit punt aan te passen. Een zelfde redenatie zou volgens genoemde leden kunnen gelden in gevallen dat partijen fuseren of een nieuwe naam krijgen en de partij onder de oude naam/namen niet meer meedoet aan de verkiezingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering inzichtelijk te maken op welke wijze de bestuurbaarheid van de openbare eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten nadele zijn beïnvloed door de regels voor restzetelverdeling voor kleine raden. Voorts vragen deze leden de regering hoe het voornemen om deze regels nu te wijzigen zich verhoudt tot de toezegging dat legislatieve terughoudend wordt betracht aangaande het invoeren van nieuwe regelgeving. Deze leden vragen de regering aan te tonen dat de bestuurbaarheid van de openbare lichamen door de genoemde restzetelverdeling dermate is aangetast dat een uitzondering op deze toezegging is gerechtvaardigd. Bovendien vragen deze leden de regering aan te geven op basis van welke criteria zij besluit af te zien van bovengenoemde toezegging daar waar wel legislatieve terughoudendheid wordt betracht bij andere onderwerpen. Deze leden vragen de regering bovendien kenbaar te maken hoe deze voorgenomen wijziging zich verhoudt tot de evaluatie van wetgeving die voor 2015 staat gepland.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari