Inbreng Algemeen overleg Regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen per schip

31-01-2006 13:25 31-01-2006 13:25

De heer Slob (ChristenUnie) vindt de veiligheid van de burgers een kerntaak
van de overheid. De versterkte aandacht voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen is daarom meer dan terecht. De consequenties van de nota
Vervoer gevaarlijke stoffen zijn echter volslagen onhelder. Hetzelfde geldt
voor het draagvlak ervan bij provincie, gemeente en bedrijfsleven. Voorkomen
moet worden dat een top-downbenadering door de overheid leidt
tot een geamputeerde nota die het doel voorbijschiet. Juist door de open
einden zijn gemeenten benauwd voor de consequenties. Dat gaat ten
koste van het draagvlak dat nodig is om het vervoer van gevaarlijke
stoffen zoveel mogelijk te voorkomen.
In de Handreiking externe veiligheid wordt een significante toename van
de vervoersstroom als een nieuwe situatie aangemerkt. Wordt het realiseren
van het basisnet in categorie 1, waarin de gebruiksruimte onbeperkt
is, al beschouwd als deze nieuwe situatie en gelden daarvoor dan ook de
normen voor het plaatsgebonden risico? Hoe zal de minister de te
verwachten overschrijdingen van de oriënterende waarde van het groepsrisico
beoordelen en is het voldoen aan de verantwoordingsplicht voor
groepsrisico niet iets voor de decentrale overheden?
De heer Slob spreekt zich uit voor een modal shift, die bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen juist belangrijk is. De overheid moet zich hiervoor
actiever inzetten. Laat de minister nog een kosteneffectiviteitsanalyse
maken, waarbij de kosten van het veiliger maken van het vervoer zelf
worden afgewogen tegen het economische belang van ruimtelijke ontwikkeling?
Hoe zal de basisnettoets de investeringsplannen van de industrie
gaan beïnvloeden? Vreest de regering niet dat de industrie en de verladers
in hun vergunningen een hogere vervoersfrequentie gaan claimen voor
meer routes over de wegen in de categorieën 2 en 3 om zodoende hun
toekomst veilig te stellen? Zal de basisnettoets de vestiging van bedrijven
beïnvloeden en zal dit niet vooral een economische invloed hebben op de
gebieden die niet langs de rijksweg liggen?
Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen die in gang worden gezet
door de regeling Regulering vervoer gevaarlijke stoffen per spoor voor de
spoorzone Zwijndrecht, Dordrecht en Kijfhoek? Het emplacement Kijfhoek
wordt volgens de nota onderdeel van het basisnet en in de brief van de
staatssecretaris van 6 januari 2006 (27 801, nr. 42) staat ook een aantal
zaken dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Drechtsteden. Uit
de reacties van deze steden krijgt de heer Slob niet de indruk dat niet
duidelijk is wat hen te wachten staat. De situatie in Zeeland is evenmin
duidelijk. Al eerder heeft de ChristenUnie aangegeven ontstemd te zijn
over het laat in ontvangst nemen van een rapport over de veiligheid van
de Westerschelde. Het vraagstuk van de gevaarlijke stoffen hoort hierbij.
De heer Slob heeft begrepen dat het kabinet van plan is om de controle
van binnenvaartschepen met containers, die ook gevaarlijke stoffen
vervoeren, te versoepelen. Preventieve controle mag niet meer plaatsvinden.
De gemeenten langs het Schelde-Rijnkanaal zijn hierover ongerust.
Zijn deze berichten juist? De preventieve controles moeten gehandhaafd
worden. Vaak kloppen de laadpapieren niet. Voorkomen moet
worden dat zich ernstige situaties voordoen die grote gevolgen kunnen
hebben voor de lokale gemeenschappen langs dit kanaal.

Nadere gedachtewisseling
De heer Slob (ChristenUnie) vindt het goed dat de minister met de
partijen over de uitgangspunten in overleg treedt. Voor hem is van belang
dat de modal shift daarvan onderdeel uitmaakt. Hij hecht aan een breed
draagvlak en realistische keuzes. Als de beide bewindslieden ervan overtuigd
zijn dat het op de voorgestelde manier kan, kunnen zij het overleg
met gemeenten, provincies en bedrijfsleven met overtuiging tegemoet
treden. Tot slot spreekt hij de hoop uit dat het allemaal niet te lang duurt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari