Verslag Algemeen overleg IND

08-02-2006 13:32 08-02-2006 13:32

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) zegt dat het rapport van de
ARK duidelijk de vinger legt op fundamentele tekortkomingen van de
IND-organisatie. Het is een complexe uitvoeringsorganisatie die voor een
belangrijk deel afhankelijk is van andere organisaties, maar voor een
overheidsorganisatie moet nu eenmaal een hoge standaard worden
gehanteerd. Vergunningaanvragers zijn immers afhankelijk van die overheid
en daarom mogen er geen fouten worden gemaakt. Mag ervan
worden uitgegaan dat de in gang gezette verbetertrajecten ook betrekking
hebben op de asielprocedures? Asielaanvragen worden immers nogal
eens gevolgd door reguliere aanvragen, bijvoorbeeld bij gezinshereniging.
Ook mevrouw Huizinga heeft de indruk dat bij een beoordeling van een
aanvraag allereerst wordt bezien of die aanvraag geweigerd kan worden
in plaats van dat wordt nagegaan of er wél goede gronden zijn om het
verzoek in te willigen. Waarom duren bijvoorbeeld mvv-verzoeken van
mensen uit niet-westerse landen zo ongelooflijk lang, ook als het gaat om
volstrekt legitieme verzoeken? Zij sluit zich aan bij de vragen van
mevrouw Vos en de heer Visser over de leges.
De twinning met de SVB kan een nuttige stap zijn, maar is er niet te veel
sprake van verschillende doelgroepen? De IND is meer gespitst op het
afwijzen van aanvragen dan de SVB. Wordt aan dit gegeven aandacht
besteed?
Kan de minister aangeven welke stappen er precies worden gezet om de
fraudebestrijding handen en voeten te geven nu in de nieuwe situatie de
capaciteit tekortschiet?
Ten slotte merkt mevrouw Huizinga op prijs te stellen op duidelijke en
herkenbare voortgangsrapporten over de voortgang van het proces van
overdracht.


Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vindt dat de minister zich erg
fatalistisch opstelt als zij zegt dat zij de rijdende trein niet kon stoppen en
tegelijkertijd opmerkt dat zij niet de garantie kan geven dat het verbetertraject
de gewenste resultaten heeft. Zolang er mensen in het geding zijn,
kunnen er fouten worden gemaakt, maar de minister moet wel de garantie
kunnen geven dat het verbetertraject zal leiden tot een beter functionerende
IND.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari