Verslag Algemeen overleg Algemene Kinderbijslagwet

22-02-2006 13:57 22-02-2006 13:57

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) kan instemmen met de voorstellen
voor aanpassing van de AKW. Wel wil zij nog weten of het voorstel
inzake werklozen van 16 en 17 jaar ertoe zal leiden dat de ouders van die
jongeren pas een recht op kinderbijslag krijgen als de laatsten aan de
voorwaarden van de WWB hebben voldaan.
Er is inderdaad geen reden om een degressief stelsel in te voeren. De
dalende bestedingen per kind zullen voor de meeste grotere gezinnen
eerder een gevolg zijn van de noodzaak om de kosten te beheersen, dan
van de voordelen van schaalvergroting. Grotere gezinnen hebben werkelijk
problemen om de eindjes aan elkaar te knopen. In dit licht zou juist
een progressief stelsel overwogen moeten worden. Verder moet bekeken
worden of er nog andere instrumenten aangewend kunnen worden om
grote gezinnen tegemoet te komen.
Aangezien de kinderbijslag tien jaar lang niet verhoogd is, moet deze
uitkering ten minste geïndexeerd worden. Verder moet bekeken worden of
de kinderbijslag niet structureel moet verhoogd worden. Als argument om
de kinderbijslag niet te verhogen, noemt de staatssecretaris de combinatiekorting
en de kinderopvangmiddelen. Echter, niet alle ouders maken
gebruik van kinderopvang; sommige ouders geven hun werk (deels) op
om hun kinderen zelf te kunnen opvoeden en daar staat niets tegenover.
Er moet dus nog eens goed gekeken worden naar de kosten voor het
opvoeden van kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, en de
tegemoetkoming in die kosten. Verder moeten ouders vrijgelaten worden
in hun keuze tussen de zorg voor hun kinderen en werk. Tot slot vraagt
mevrouw Huizinga hoe de staatssecretaris denkt over de vorming van een
kindgebonden budget waarin de kinderbijslag, de tegemoetkoming voor
kinderopvang en kinderkortingen worden geïntegreerd.Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) kan ermee instemmen dat de
staatssecretaris in het kader van de nota over het gezinsbeleid terugkomt
op het inkomensdal waarin gezinnen met kleine kinderen terechtkomen.
Misschien wil hij in dat verband ook ingaan op het kindgebonden budget.
Tot slot vraagt zij de staatssecretaris om te verduidelijken waarom hij
geen progressief kinderbijslagstelsel wil. De kostendekkendheid van de
kinderbijslag neemt nu namelijk af naarmate mensen meer kinderen
hebben.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari