Inbreng verslag Cynthia Ortega inzake Wijziging Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

19-04-2012 00:00 19-04-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Onderwerp:   Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

Kamerstuk:   33 212

Datum:            19 april 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze leden willen graag de onderstaande vragen voorleggen aan de regering.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting over de wijze waarop de regering de aanvullende maatregelen gaat implementeren. Deze leden willen weten in hoeverre dit gebeurt door middel van gedelegeerde regelgeving en om welke gedelegeerde regelgeving het dan gaat. Kan de regering per artikel toelichten waarom delegatie naar Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling wenselijk dan wel noodzakelijk is, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen weten op welk termijn de regering deze delegatiebepalingen nader gaat invullen en hoe de Kamer hierover wordt geïnformeerd. Waarom is er niet voor gekozen om de aanvullende maatregelen gelijktijdig met het wetsvoorstel in te dienen, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering per 2013 de duur van het recht op kinderopvangtoeslag voor doelgroepers koppelt aan het aantal maanden waarin daadwerkelijk een traject naar werk wordt gevolgd, en later volgt pas de koppeling aan het aantal uren. Kan de regering inzicht geven wanneer de regering verwacht dat de koppeling aan het aantal uren zal worden gerealiseerd, zo vragen deze leden. Hoe wordt bij de verdere aanpassing tot de koppeling aan het aantal uren rekening gehouden met het feit dat naast het volgen van werktrajecten tussendoor ook werk gezocht moet worden, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten welke voor- en nadelen de regering ziet voor de verschillende wijzen waarop de vaste eigen bijdrage vormgegeven kan worden. Op basis van welke criteria zal de regering de keuze voor de vormgeving van de vaste eigen bijdrage maken, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoeveel de overheveling van de uitvoering van de vaste voet voor doelgroepouders van het UWV naar de Belastingdienst/Toeslagen oplevert. Genoemde leden constateren dat het budget voor de uitbetaling van het werkgeversdeel voor doelgroepers in enkele jaren is gegroeid van € 24,3 miljoen naar € 40 miljoen. Deze leden willen weten of dit bedrag dat als gevolg van het wetsvoorstel ten laste komt van het Rijk in de komende jaren stabiel blijft. Zo nee, welke verwachting heeft de regering dan ten aanzien van de ontwikkeling van het benodigde budget? Deze leden vragen of de regering in dat geval ook aanvullende maatregelen overweegt en om welke maatregelen het dan gaat.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari