Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg MIRT (AO d.d. 28/06)

05-07-2012 00:00 05-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO MIRT (AO d.d. 28/06)

Kamerstuk:   33 000 - A

Datum:            5 juli 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik had een motie aangekondigd over grensoverschrijdend spoor in Limburg. Omdat er sprake is van positieve ontwikkelingen, doe ik dat niet. Ik vraag de minister wel om de Kamer voor het najaarsoverleg het definitieve besluit over de infrastructuuruitbreiding Heerlen-Herzogenrath-grens te sturen. Dit moet niet blijven liggen tot 2013.

Ik dien drie moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de afslag Hoevelaken ook vanuit de richting Amsterdam open te houden tot het tracébesluit voor knooppunt Hoevelaken en deze afrit niet te sluiten in het kader van het spoedwetproject A28,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 74 (33000-A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de minister met 200 km/u op bestaand spoor rijden in Nederland niet effectief is gezien de afstanden;

overwegende dat de reistijdwinst op de Hanzelijn het tegendeel bewijst;

overwegende dat de minister een snelheidsverhoging naar 200 km/u onnodig duur voorspiegelt op basis van verouderde spoornormen;

verzoekt de regering, af te stappen van spoornormen uit het stoomtreintijdperk en een studie te doen naar de haalbaarheid van 200 km/u op (delen van) het hoofdrailnet en deze toekomstige snelheidsverhoging bij ingrepen in de spoorweginfrastructuur, zoals het project Driebergen-Zeist, niet fysiek onmogelijk of onnodig duur te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75 (33000-A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ProRail voor het behoud van de doorgaande trein Tiel-Elst-Arnhem en de toekomstige groei van het aantal treinen in het capaciteitsvergrotingsplan van 14 juni 2012 een viersporige oplossing bij Elst heeft uitgewerkt en deze oplossing ruimtelijk mogelijk is;

constaterende dat er in Elst is gekozen voor een driesporige oplossing, waarbij het derde spoor in 2014 als keerspoor wordt gerealiseerd en dit spoor pas later wordt doorgetrokken;

overwegende dat hiermee de verbinding Tiel-Elst-Arnhem toch een paar jaar geknipt dreigt te worden;

constaterende dat het volgens ProRail noodzakelijke vierde spoor geplande bebouwing raakt en daarom het stedenbouwkundig plan Elst Centraal en de bestemmingsplannen moeten worden aangepast voor de realisatie van dit spoor;

overwegende dat het dicht op het spoor bouwen strijdig is met artikel 20 en 21 van de Spoorwegwet;

overwegende dat de meerkosten voor een vierde spoor 34 mln. zijn en kunnen worden gedekt uit het structurele budget van 25 mln. per jaar voor regionaal spoor uit het Lenteakkoord, waarin deze spoorlijn specifiek wordt genoemd;

verzoekt de regering,

- het derde spoor in 2014 volledig te realiseren zodat de verbinding Tiel-Elst-Arnhem niet tijdelijk hoeft te worden geknipt;

- het vierde spoor bij Elst fysiek voor de toekomst niet onmogelijk te maken en daarom de gemeente Overbetuwe een aanwijzing te geven om het stedenbouwkundig plan Elst Centraal en het bestemmingsplan aan te passen;

- middelen voor het vierde spoor beschikbaar te stellen uit het Lenteakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (33000-A).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari