Inbreng verslag (wetsvoorstel) Esmé Wiegman inzake Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg

12-07-2012 00:00 12-07-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink als lid van de van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg

Onderwerp:   Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Kamerstuk:   33 243

Datum:            12 juli 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende gewijzigd wetsvoorstel. Deze leden constateren dat met dit wetsvoorstel wordt beoogd om bestaande taken en verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg efficiënter vorm te geven en daarmee taken en verantwoordelijkheden van verschillende organisaties te bundelen en te versterken door onder te brengen onder één organisatie, welke onafhankelijk van de minster kan opereren: Het Nederlands Zorginstituut (NZi). Tevens biedt dit gewijzigd wetsvoorstel de kaders voor het kwaliteitsinstituut, dit zal worden ondergebracht in een aparte sectie van het NZi. De genoemde leden hebben de volgende opmerkingen en vragen over het wetsvoorstel.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een reactie op de uitspraken van Arnold Moerkamp in Zorgvisie 1). Volgens hem moet het kwaliteitsinstituut komen als sluitstuk van een stelselwijziging naar marktwerking. De gedachte hierachter luidt dat als er aan de ene kant vrije prijsvorming en prestatiebekostiging is, dat er aan de andere kant een instituut nodig is dat vaststelt wat kwaliteit en doelmatig is. Deze leden vragen een reactie op deze uitspraak en nadere toelichting. In hoeverre is de oprichting van het kwaliteitsinstituut los te zien van een stelselwijziging naar marktwerking?

Deze leden vragen nadere toelichting op het onder één dak brengen van het kwaliteitsinstituut en het pakketbeheer. Deze leden lezen in de MvT het belang van een functionele scheiding. Hoe wordt deze scheiding in de wet vormgegeven?

Deze leden vragen nadere toelichting op de rol van het kwaliteitsinstituut als het gaat om richtlijnontwikkeling. Het NZi krijgt de bevoegdheid om de rol van professionals over te nemen als het te lang duurt voordat een richtlijn tot stand komt. Deze leden vragen zich af welke kaders er gehanteerd worden om te kunnen bepalen of een ontwikkeling van een richtlijn te traag verloopt.

Doelstelling en taken van het Nederlands Zorginstituut

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen verduidelijking over de toegekende taken aan het NZi als het gaat om toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving zijn belegd bij de NZa en de IGZ. Er wordt niet gesteld dat de NZi deze bevoegdheden niet heeft. Deze leden vragen zich af hoe dit zit.

Deze leden vragen zich af in hoeverre de rol van een zorgstandaard over de inhoud en organisatie van zorg enerzijds en de onderhandelingen met een zorgverzekeraar anderzijds verenigbaar zijn?

Deze leden vragen zich af hoe het besluitvormingsproces is geregeld als het gaat om verschillen tussen standaarden/richtlijnen die vanuit een beroepsgroep als norm worden gehanteerd en de zorgstandaard zoals deze al is ontwikkeld door het Coördinatieplatform Zorgstandaarden?

Deze leden merken op dat het op te richten kwaliteitsinstituut op verschillende punten genoemd wordt in het rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven. In dit rapport wordt het kwaliteitsinstituut op onderstaande punten betrokken. Deze leden wensen op onderstaande opmerkingen een reactie.

- Deze leden begrijpen dat het bevorderen van gepast gebruik van zorg een taak voor het NZi zal zijn. Kan het NZi eraan bijdragen dat uitsluitend het gepast gebruik van verzekerde zorg door zorgverzekeraars wordt vergoed?

- Deze leden vragen zich af of het NZi ook kan bijdragen aan het minimaliseren van de volumeprikkel bij aanbieders?

-In de opleidingen van medische professionals dient er meer aandacht te komen voor het leveren van gepaste zorg en kosteneffectiviteit. Zal de sectie Zorgberoepen en opleidingen hieraan aandacht besteden?

-Deze leden vragen zich af of het ook een taak van het NZi wordt om praktijkvariatie in beeld te brengen en inzichtelijk te maken voor cliënten?

Bestuurlijke inbedding van de taken

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat de Wmo vooralsnog niet onder de reikwijdte van de taken van de NZi wordt gebracht. Wanneer zal de Wmo wel onder de reikwijdte van de NZi worden gebracht? Bij het overhevelen van welke taken uit de AWBZ naar de Wmo is het uitbreiden van de reikwijdte wel passend?

Deze leden vragen verduidelijking over de toezeggingen die zijn gedaan in het kader van de transitie van de jeugdzorg. Deze leden zijn in kennis gesteld dat het kwaliteitsinstituut straks een belangrijke rol zal krijgen bij het verspreiden van kennis, innovaties en ‘best practices’ op het gebied van jeugdzorg. Op welke termijn kan het NZi bijdragen aan het verbeteren van de brede zorg voor de jeugd? Deze leden lezen hierover niets in de Mvt.

Financiële aspecten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wanneer de regering in staat is meer duidelijkheid te geven over de financiële consequenties van de oprichting van het NZi. In hoeverre vinden er vanuit VWS en/of het CVZ al onderhandelingen plaats met het CKZ over integratie van taken? Gaan er, naast de Regieraad Kwaliteit van Zorg en het Coördinatieplatform Zorgstandaarden waarvan de secretariaten bij ZON zijn ondergebracht en de personeelsleden van het ministerie van VWS die belast zijn met de werkzaamheden van het programma Zichtbare Zorg en de portal KiesBeter.nl nog meer onderdelen van het ministerie en/of van ZON op in het NZi?

Consultatie

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de Mvt dat er naar aanleiding van de consultatie een aantal aandachtspunten zijn genoemd:

-Het is van belang dat de professionals primair verantwoordelijk blijven voor kwaliteit.

-Het moet voorop staan dat de organisatie geen bureaucratische moloch wordt.

-Er dient goed naar de al bestaande initiatieven in het veld worden gekeken, het wiel dient niet opnieuw te worden uitgevonden.

In het kader van deze geplaatste opmerkingen vragen deze leden zich af waarom er voor gekozen is het NZi in te bedden in de Wet cliëntenrechten zorg en niet in de Zorgverzekeringswet? Kan er kwantitatief in kaart worden gebracht op welke manier men door dit wetsvoorstel een vermindering van administratieve lasten beoogd? Kan er ook een realisatietermijn per onderdeel worden aangegeven? En op het laatste punt vragen deze leden zich af op welke wijze patiënten en gehandicapten organisaties toegang tot het NZi zullen krijgen? Deze leden vragen dit mede gelet op de financiële aspecten van de wet. Patiënten en gehandicaptenorganisaties worden niet in de Mvt genoemd. Deze organisaties zullen vooral als het gaat om het in kaart brengen van de wens van cliënten een rol van betekenis kunnen spelen. Ook zijn er organisaties die zich actief bezig houden met het ontwikkelen van normen en richtlijnen. Deze leden verzoeken de regering patiënten en gehandicaptenorganisaties in de wet in te bedden.

Inwerkingtreding

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of er alsnog een evaluatiebepaling kan worden opgenomen. Het lijkt deze leden, conform de Aanwijzingen voor de regelgeving, gepast om te kiezen van een evaluatieperiode van vijf jaar.

1) 25 mei 2012

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari