Inbreng verslag (wetsvoorstel) Esmé Wiegman inz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg

12-07-2012 00:00 12-07-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg

Onderwerp:   Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Kamerstuk:   33 253

Datum:            12 juli 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende gewijzigd wetsvoorstel. De genoemde leden hebben de volgende opmerkingen en vragen over het wetsvoorstel.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe middels dit wetsvoorstel incidenten, schaalvergroting met negatieve gevolgen, zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan voorkomen kunnen worden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een reactie op de stelling van de ‘BOZ’ dat de opsplitsingbevoegdheid van de IGZ in de praktijk niet uitvoerbaar is.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de Mvt dat als het gaat om het waarborgen van publieke belangen de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Deze leden vragen de regering te verduidelijken hoe zij een afweging maakt wanneer er sprake is van conflicterende publieke belangen? Kan er helderheid worden geboden over de onderlinge verhouding tussen de verschillende publieke belangen en kan er worden aangegeven aan welk publiek belang bij onderlinge strijdigheid voorrang gegeven wordt?

Aanscherping concentratietoetsing in de zorgsector

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de Mvt dat het niet goed mogelijk is om op voorhand uitspraken te doen over de relatie tussen enerzijds schaalvergroting in de zorg en anderzijds de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. Deze leden wensen op dit punt verduidelijking. Als deze relatie immers niet goed te leggen is, waartoe dient de voorliggende wetswijziging?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari