Inbreng verslag (wetsvoorstel) Cynthia Ortega inzake intrekking Wet overleg minderhedenbeleid

05-07-2012 00:00 05-07-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Intrekking Wet overleg minderhedenbeleid ivm herijking overlegvorm integratiebeleid

Onderwerp:   Intrekking Wet overleg minderhedenbeleid ivm herijking overlegvorm integratiebeleid

Kamerstuk:   33 297

Datum:            5 juli 2012

De ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het onderhavig wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering haar stelling dat er sinds de inwerkingtreding van de Wom een grote diversiteit is ontstaan onder en tussen migranten nader te onderbouwen onder meer door het aanleveren van statistieken. Genoemde leden vragen de regering voorts een nadere onderbouwing op haar stelling dat het aanspreken van minderheden op hun afkomst heeft bijgedragen aan het opsluiten van mensen in bepaalde groepen en het benadrukken van scheidslijnen tussen verschillende groepen. Deze leden vragen in dit verband de regering helder uit een te zetten hoe de Wom hieraan heeft bijgedragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering haar suggestie dat de Wom afbreuk doet aan het uitgangspunt eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger om actief deel te nemen aan de samenleving te staven met argumenten.

Genoemde leden verzoeken de regering specifiek aan te geven waar de Wom nu tekortschiet wat de intrekking van de wet zou rechtvaardigen. Deze leden vragen de regering tevens aan te geven waarom intrekking van de wet de voorkeur verdient boven een wetswijziging. De leden vragen in dit verband de regering aan te geven of het niet mogelijk is de voorgenomen flexibele structuur te integreren in de huidige wet. Daar de regering aangeeft dat de huidige samenleving vraagt om een dialoog waarbij signalen worden opgevangen uit diverse lagen van de bevolking, vragen deze leden in hoeverre de Wom hierin is tekortgeschoten. Deze leden vragen de regering helderheid te verschaffen over de vraag waarom zij afziet van een evaluatie van de Wom. 

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering aan te geven welke stappen zij gaat nemen om, naast de inventarisatie van de geleerde lessen, opgedane kennis en ervaring van de belangenbehartiging vanuit etnische groepen te borgen. Deze leden vragen de regering bovendien aan te geven hoe de viertal functies van het LOM in de toekomstige regeling geborgd gaat worden. Voorts vragen deze leden de regering aan te geven waarom zij ervoor kiest om nu Wom in te trekken terwijl er nog geen alternatief voor handen ligt.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering haar stelling dat het effect op de regeldruk voor de LOM-samenwerkingsverbanden per saldo nul zal zijn nader toe te lichten. Tevens vragen deze leden hoe de afname van de subsidies in 2012 valt te verenigingen met het uitgangspunt van een betrouwbare overheid aangezien het wetsvoorstel (nog) niet in werking is getreden. Voorts vragen de genoemde leden de regering een nadere specificatie te geven op het genoemde bedrag van €28,1 miljoen  en aan te geven hoe  dit is opgebouwd.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari