Schriftelijke vragen Cynthia Ortega en Esmé Wiegman over kinderrechten op de BES

24-08-2012 00:00 24-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Kinderrechten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Kamerstuk:   2012Z15343

Datum:            24 augustus 2012

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van de uitzendingen van Spraakmakende Zaken (Paul Rosenmöller) over kinderrechten in Nederland die de IKON deze zomer heeft uitgezonden en waarbij de laatste drie afleveringen (van 9, 16 en 23 augustus) over kinderen in Caribisch Nederland gingen? Herinnert u zich nog de aangenomen motie over de kinderrechten binnen het Koninkrijk 1)?

Vraag 2

Hebt u contact met UNICEF (Nederland) over het onderzoek ‘Koninkrijkskinderen’ dat zij verrichten naar de situatie waarin de kinderen op deze eilanden opgroeien en de uitdagingen die deze kinderen en hun ouders daarbij tegenkomen?

Vraag 3

Erkent u de volledige verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van kinderrechten op eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba conform het VN-Kinderrechtenverdrag? Zo ja, op welke wijze geeft u hier uitvoering aan? Bent u, conform de motie, met Curaçao, Sint Maarten en Aruba in overleg getreden om tot een gemeenschappelijke ontwikkeling en uitvoering van wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en kinderbescherming te komen? Zo ja, op welke wijze heeft u hier aan voldaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze verantwoordelijkheid krachtens het VN-Kinderrechtenverdrag zich tot het onderscheid dat op veel punten wordt gemaakt - op basis van het Statuut en de WOLBES en het bestuurlijk akkoord - en dat direct invloed heeft op de toegang van kinderen en gezinnen tot basisvoorzieningen (zoals kinderbijslag)?

Vraag 5

Is het onderscheid dat gemaakt wordt in overeenstemming met de Nederlandse Grondwet (art. 1) en het VN-Kinderrechtenverdrag (art. 2)?

Vraag 6

Op welke manier organiseert u – als coördinerend minister - de contacten tussen de vakministeries om te waarborgen dat alle rechten van de kinderen op de BES-eilanden worden gewaarborgd conform het VN Kinderrechtenverdrag?

Vraag 7

Deelt u de eerste voorlopige conclusies die door verschillende deskundigen getrokken worden - in de uitzendingen van Spraakmakende Zaken - over kinderen op de BES-eilanden over de problemen waarmee zij geconfronteerd worden, zoals rond opvoeding, armoede, onderwijs, toekomstkansen en tienerzwangerschappen?

Vraag 8

Bent u het eens met de constatering - zoals deze door deskundigen in Spraakmakende Zaken werd geuit - dat verschillende kinderrechten op de BES-eilanden niet gewaarborgd worden, zoals het recht op een adequate levensstandaard, het recht op ontwikkeling en ontplooiing, het recht op vrije tijdsvoorziening, het recht op adequaat onderwijs en gezondheidszorg, het recht op bescherming tegen kindermishandeling en misbruik, etc. en wat gaat u hieraan doen?

Vraag 9

Op welke manier onderhoudt u de komende periode contacten met zowel bewoners als gezagsdragers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de situatie van kinderen aldaar? 

Vraag 10

Is de nu geschetste situatie van kinderen in Caribisch Nederland voor u aanleiding om uw beleid te veranderen?

Vraag 11

Zo ja, is de nu geschetste kinderrechtensituatie op Caribisch Nederland voor u aanleiding om concrete maatregelen te initiëren (vanuit verschillende ministeries), zoals op het gebied van armoedebestrijding, bescherming tegen en hulp bij kindermishandeling en geweld, vergroten van toekomstkansen voor kinderen, opvoedingsondersteuning en schoolse en naschoolse mogelijkheden? 

Vraag 12

Bent u bereid om actie te ondernemen op basis van de aanbevelingen van het rapport ‘Koninkrijkskinderen’ dat UNICEF begin 2013 uitbrengt, in samenwerking met verantwoordelijke ministeries en overheidsdiensten hier en in Caribisch Nederland?

1) Motie van de leden Ortega-Martijn en Van der Staaij, 33000-IV, Nr. 36, voorgesteld op 1 november 2011.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari