thema: Onze Vader!

28-08-2012 14:35 28-08-2012 14:35

Augustus 2012

 

Onze Vader …, Uw naam …, Uw koninkrijk …, Uw wil …      
… vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven …

Lieve mensen,

Graag wil ik u bemoedigen om vol te houden in gebed. Sommige van u krijgen deze brief voor het eerst, want u steunt de ChristenUnie juist in deze verkiezingstijd met gebed. Anderen krijgen deze brief maandelijks (behalve in juli). Voor iedere brief zoek ik iets in de Bijbel dat kan aanmoedigen tot gebed en deze keer doe ik dat uit het Onze Vader. Aan het eind vind u wat gebedspunten naar aanleiding van de laatste onderwerpen op de nieuwssite van de ChristenUnie.

De krachtigste aanmoediging vind ik in het onderwijs van Jezus. Zijn gebed is zó knap, Jezus begint bij het begin. Wij zijn afhankelijk van de Vader in de hemel en het gaat er vóór alles om de relatie met Hem; dat zet Jezus voorop. Bovendien laat Jezus u niet beginnen met “mijn God”, maar met “onze Vader”, zo legt Hij meteen ook de nadruk op het samenleven met elkaar. Dat past bij het grote gebod: God liefhebben én je naaste, dat gaat samen.

Het gebed begint bij de hemel en stapt halverwege over op de aarde. Als het daar uitkomt gaat het eerst over brood en dan over schulden, maar dan wel ons brood en onze schulden. Zo is het een gebed voor de samenleving. Soms bidt iemand voor zijn eigen schuld en zoekt hij daar vergeving voor, maar veel dingen doen we samen en dikwijls is de praktijk zo complex dat we niet meer kunnen zeggen: “dit is mijn schuld en dat de jouwe”. In dit gebed is dat geen groot probleem: Jezus laat ons hier samen bidden: “vergeef ons… zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is...”

Zijn gebed eindigt met het moeilijkste: hoe passeren we die onvermijdelijke misleidingen? Met Gods hulp: “breng ons daar niet midden in, maar verlos ons van de misleider”!

Ziet u hoe zeer dit gebed past bij onze samenleving? Als we als samenleving in een crisis verkeren, kunnen we daar niet zonder de anderen uitkomen (ieder voor zich) en zeker niet zonder God. Mensen zijn misleidt, maar in het Onze Vader kunnen we samen vergeving vragen en bidden om een uitweg.
Doet u mee?

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

 

Concreet: ons gebed beginnen met dankbaar ontzag

Omdat het Onze Vader niet met problemen begint, maar de focus op God zelf legt – op Hem die volkomen betrouwbaar is – vraag ik u om uw voorbeden te starten met danken. Soms kost dat wat, maar dan zetten we wel in met wat altijd goed is: Gods Heilige naam. Hij is erbij. Misschien hebt u dat in uw zomervakantie weer eens intens mogen ervaren. Maar ook in een moeilijke periode kunnen we dat ervaren: onze Heer is trouw en dat is goed.

  dank voor zijn betrokkenheid, in uw leven, in uw kerk, in de samenleving, in ons land
  dank dat Hij een goed werk begonnen is in u… én in de partij; vraag om een voortzetting daarvan
  dank voor alles wat zijn Majesteit weerspiegelt en vraag dat dát de boventoon zal blijven voeren

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede

Zo vlak voor de verkiezingen is het makkelijk om ook aan Gods Koninkrijk te denken. Bedenk dat God regeert! Zijn Koninkrijk bestaat uit de goede betrekkingen die Hij ons geeft en die Hij in stand houdt. Zo werkt Hij aan zijn ultieme plan: dat we elkaar echt liefhebben; Jezus leert ons daarvoor bidden.

  bid voor goede verhoudingen in de samenleving, echte zorg; niet alleen thuis, ook in de politiek
  bid om het doorwerken van gerechtigheid: Jezus is eens voor allen gestorven, vraag om de vrucht die daar bij past: dat onze samenleving Zijn gerechtigheid gaat weerspiegelen en uitdragen
  politiek lijkt zo zakelijk – het gaat om belangen – maar bid dat Gods wil juist daarin doorwerken zal

Voorzie in onze dagelijkse behoefte – zoals ons brood – voor vandaag.

Nu pas ben ik bij het aardse onderwerp van deze brief. Het concrete dat voor de hand ligt om aan te pakken hier en nu. Alle politieke partijen zitten midden in de campagne. Zoals een boer zijn graan wil oogsten, zo kijken zij uit naar het moment dat de stemmen geteld gaan worden. Wie ziet niet uit naar goede resultaten? Jezus leert ons om daarbij te bidden dat zijn Vader ons het goede geven zal.

  bid om bescherming in de laatste campagneweken: dat mensen elkaar niet beschadigen
  bid om wijsheid in de stemhokjes: dat mensen hun hart kennen en kiezen voor wat leven brengt
  bid nu al voor de tijd daarna: voor een goede basis voor de coalitie die men moet gaan vormen

Loskomen van wat verkeerd is en verlossing van de boze

In de inleiding las u al over schulden. In het Onze Vader kun je elkaar vergeven zonder dat je precies weet wie wat verkeerd deed, want je bid het samen. Dat heeft iets wonderlijks, het is dan ook niet zo maar een gebed, het is het gebed van Jezus discipelen. Omdat ze Hem volgen kunnen ze dat samen doen. Toch zie je dat ook mensen die Jezus alleen via zijn discipelen kennen “zo maar” hetzelfde gaan doen. Jezus’ woorden werken door, ze hebben effect in de leefomgeving van zijn discipelen en dus ook in de politiek. Maar doet men willens en wetens het kwade, dan volgt men de misleider…

  bidt tegen paniek, tegen chaos, tegen de kwade bedoelingen; vraag dat de schade beperkt wordt
  bid voor wijze oplossingen in de financiële schuldencrisis, dat men door genade goede stappen zet
  bid tegen religieus fanatisme en dat ons buitenlands beleid daar een adequaat antwoord op geeft

Recente ontwikkelingen - Kinderen niet in de kou

Cynthia Orthega heeft opnieuw de kinderrechten op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de orde gesteld bij het kabinet. Joël Voordewind heeft een kritisch rapport overhandigd aan de Pakistaanse ambassade want in dat land arresteerde men een 11-jarig meisje met het syndroom van Down omdat ze beschuldigd wordt van godslastering; het kind kan er de doodstraf voor krijgen! Onlangs werd het bevestigd: blowen is slecht voor jonge hersenen; dus komen we met Kamervragen en benadrukken opnieuw dat strenger optreden tegen softdrugs hard nodig is. Daarnaast presenteerde Joël een 10 puntenplan Relatietherapie. Zo werkt de ChristenUnie al op vier fronten er aan mee dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een stabiele leefomgeving.

  dank voor deze voortdurende parlementaire inzet en bid om versterking daarvan
  bid dat het Centrum voor Jeugd en Gezin effectief kan werken, ook in het toekomstige beleid
  bid voor een vernieuwde wetgeving in Pakistan en zo voor het behoud van vervolgde christenen

ChristenUnie het beste in balans bij CPB

Uit de doorrekening van het verkiezingsprogramma door het CPB blijkt dat hierin een gezinsvriendelijk, groen en sociaal verantwoord beleid wordt gecombineerd met financiële degelijkheid. Volgens het CPB kan ons plan de koopkracht zelfs met gemiddeld ¼% per jaar verbeteren. Het is een pluim op de inspanningen van onze medewerkers!
Evenzo blijkt uit de Diaconale Verkiezingswijzer dat de ChristenUnie een goede keuze is voor ieder die christelijke waarden belangrijk vindt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september.

  dank voor de erkenning van het CPB en het duidelijke resultaat van de kieswijzer van Kerk in Actie
  bid dat dit wordt gezien door de twijfelende kiezer die in zijn hart best ChristenUnie wil stemmen

Prominent naar voren komen

Campagne voeren is een apart vak. Het is de kunst van goed zichtbaar zijn. Niet overdreven of met schone schijn, maar wel oprecht met het goede waar je voor staat. Zoals met het interview van Arie Slob in de Volkskrant. 'We zijn gewoon eerlijk over wie we zijn.’ In de link leest u over Arie's hoofdpunten en als u doorklikt naar de krant vindt u daar het interview.

  dank voor de sprekende titel: “God laat zich niet zomaar uit Den Haag wegjagen”
 dank voor de wil tot samenwerken, bid dat Arie daar straks een zinvolle bijdrage aan leveren kan!Een printversie (downloads) vindt u op www.christenunie.nl/gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari