Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn aan het algemeen overleg BES-eilanden

28-06-2012 00:00 28-06-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan een algemeen overleg met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   BES-eilanden

Kamerstuk:   31 568

Datum:            28 juni 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ik zal me beperken tot enkele inhoudelijke vragen over de verschillende brieven. Ik dank de minister allereerst voor het ambtsbericht. Hoe komt het dat de minister nu pas, op haar verzoek, een ambtsbericht ontvangt waardoor ze wat meer inzicht krijgt in het functioneren van het bestuur op Sint-Eustatius? Ik kan me voorstellen dat er een en ander aan de hand is met de kwaliteit en de deugdelijkheid van het bestuur. Wij hebben te maken met de nieuwe WolBES. We hebben met elkaar afgesproken dat we die pas in 2015 zullen evalueren. Is het misschien niet goed om toch een tussenevaluatie te laten doen, zodat kan worden gezien op welke manier al invulling is gegeven aan de WolBES. Ik heb in de procedurevergadering een vraag gesteld over artikel 154 van de WolBES, waarin heel duidelijk wordt aangegeven dat er een eilandsverordening moet komen waarin regels moeten worden vastgesteld voor het betrekken van ingezetenen en deskundigen bij het bepalen van het beleid. Ik merk dat daar geen invulling aan is gegeven. Daarom vraag ik de minister of het mogelijk is om een tussenevaluatie te maken op het gebied van de kwaliteit en de deugdelijkheid van het bestuur. Ik wijs erop dat wij er inmiddels wel voor hebben gekozen om een en ander in de Kieswet te wijzigen terwijl wij nog niet eens hebben geëvalueerd wat precies de problemen zijn. Een andere vraag is: hoe zit het met de rijksvertegenwoordiger? Had hij niet eerder moeten ingrijpen en had hij niet eerder de minister moeten informeren? Een volgend punt is de vrije uitkering. Ik ben blij dat er nu een refererentiekader ligt en dat er onderzoek is gedaan. In deze moeilijke tijden, waarin sprake moet zijn van bezuinigingen, heeft de regering in ieder geval geprobeerd om daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Ik heb echter nog wel een aantal vragen. De regering heeft ervoor gekozen om geen indexering toe te passen. Dat geldt voor Nederland, dus dat geldt ook voor de eilanden. In Nederland zitten we nu op ongeveer 2% inflatie terwijl er op Sint-Eustatius sprake is van een inflatie van rond de 10%. Is het mogelijk om 2% niet te indexeren en de rest wel? Anders is hier immers geen sprake van gelijke monniken, gelijke kappen. In de brief staat dat er ook gekeken moet worden naar de mogelijkheden om extra belastinginkomsten te genereren. De minister geeft zelf in haar brief aan dat dit heel moeilijk zal worden, omdat er op de eilanden problemen zijn met het besteedbaar inkomen. Ik denk dat het goed is als de eilanden op een gegeven moment zelf ook belastinginkomsten kunnen gaan genereren. Wanneer zullen zij zover zijn? Er is immers sprake van een grote achterstand die nog ingehaald zal moeten worden. Wij hebben nog steeds te maken met pensionado’s en AOW’ers die al tegen de armoedegrens aan zitten of er zelfs onder zitten. Ik wil nog iets zeggen over het hanteren van de ondergrens bij de vrije uitkering. De minister vindt dat een redelijk uitgangspunt. Ik ben daar niet zo overtuigd van.

De voorzitter: Wilt u afronden?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Dat is snel. Ik wil graag horen waar de mening van de minister op gebaseerd is. Er wordt nu extra geld toegevoegd. Daarbij wordt echter wel meteen gezegd dat prioriteit moeten worden gegeven aan een aantal kerntaken en dingen die we al met elkaar hebben afgesproken. In hoeverre zijn de eilanden autonoom als het gaat om de besteding van dat extra geld? Ik wil ten slotte nog iets zeggen over de 10 mln. voor natuur. De minister zegt in het reisverslag dat zij de eilanden heeft opgeroepen om gezamenlijk te komen met een plan. Waarom gezamenlijk? Het zijn toch drie aparte eilanden? Heeft een gezamenlijk plan een bepaalde toegevoegde waarde?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari