Gods wil (en kiezen voor eenheid) sept-okt 2012

01-10-2012 21:33 01-10-2012 21:33

 

Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd

Hebr. 5:8


Lieve mensen,

Deze keer eerst een vraag. Wat is volgens u het machtigste gebed van de hele Bijbel? Zelf denk ik aan dat bijzondere gebed van Jezus, daar in Getsemane, toen hij wilde dat die moeilijke beker aan hem voorbij zou gaan en hij vervolgens zei: “niet mijn wil maar uw wil geschiedde”. In de brief aan de Hebreeën staat dat Jezus door het lijden heen gehoorzaamheid geleerd heeft. Kennelijk is gehoorzaamheid iets dat een mens zich alleen maar eigen kan maken in een proces. Gehoorzaamheid is er niet vanzelf. Als dat voor Jezus geldt, dan zeker ook voor ons.

Jezus leert ons om met dezelfde overgave te bidden. Zoals in het ‘Onze Vader’. Daar zeggen we immers: “Uw wil geschiede”? Als we dat menen geven we ons over aan net zo’n leerproces. Misschien is de verhoring van dat gebed nog machtiger dan het scheppen van duizend melkwegstelsels: Hij mag dan óók ons hart vormen en tot zijn doel laten komen...

Het campagneteam is tevreden met de vijf zetels die de ChristenUnie in de Tweede Kamer mag innemen. Natuurlijk was er kans op zes, maar de aandacht van veel kiezers ging uit naar de wedloop tussen de twee partijen die aan kop lagen en dat beïnvloedt ook de uitslag, ook voor ons. De teleurstelling daarover is even echt als de tevredenheid over een goede campagne en het behoud van de vijf zetels. “Uw wil geschiede” betekent dan bijvoorbeeld: “Heer, u kunt elke situatie gebruiken om de wereld tot haar doel te brengen. Ook hier doorheen kunt U úw wil laten geschieden. We vertrouwen op uw goede zorg.”

  dank voor een vruchtbare campagne
  dank voor het kunnen vasthouden van onze positie in het parlement
  dank voor de lof op de vertrokken parlementsleden Esmee Wiegman en Cynthia Orthega

Nieuwe parlementsperiode
Laten we bidden voor Arie, Joël, Carola, Gert-Jan en Carla. Deze Tweede Kamerleden kunnen hun taak aan en vormen een sterk team! Vanuit hun christelijke inspiratie gaan ze samen invloed uitoefenen in de politieke arena. Samen invloed hebben is hier ook: samen voor de goede zaak staan. Daartoe werken ze in een georganiseerd verband met geloofsgenoten en staan ze samen als één ChristenUniefractie in de Tweede Kamer. U kunt bijvoorbeeld zo bidden:

  Heer, zegen deze parlementsleden die U in hun beslissingen zichtbaar willen vertrouwen
  Heer, zegen ook alle christenen die op een andere plaats hun werk in de Kamer doen
  Heer, zegen de Kamerleden die niet in uw Zoon geloven, maar wel uw zegen behoeven

Kabinetsformatie
De Tweede Kamer heeft bij de informateurs Kamp en Bos aangedrongen tot een onderzoek naar een kabinet van VVD en PvdA op zo kort mogelijke termijn. Dat in het belang van de financieel-economische situatie en de begroting 2013. De fractievoorzitters Rutte en Samson hebben vandaag overeenstemming bereikt over voorstellen tot wijzigingen van de begroting voor 2013.

  bid voor het tot stand komen van een goede, daadkrachtige regering
  dank voor voortvarendheid, bid om wijsheid en verstandige compromissen
  vraag om evenwichtige maatregelen, die rechtvaardig kunnen worden uitgevoerd

“De Vader geeft, wij geven door, wat een wonder dat ik meewerken mag, in uw Koninkrijk”
Dit zijn zo maar twee zinnen uit de liederen van het schrijversproject “Zeeën van Recht”. Vanuit een artistieke hoek hebben deze jonge christenen iets op muziek gezet waar christelijke politiek zich ook op concentreert. Het betrachten van gerechtigheid: gewoon doen wat de Heer ons geeft te doen! Als u tijd hebt kunt u één lied hier beluisteren of kijken naar hun motivatievideo.

dank voor jongeren die hun roeping verstaan en inzien dat gerechtigheid een opdracht is
dank dat jongeren zo flexibel kunnen zijn, dat ze aan willen pakken en samen kunnen werken
bid voor diegenen onder hen die dit op een politieke manier kunnen en willen doen
bid voor PerspectieF, voor voldoende leden en voor de opbouw van het kader

De ChristenUnie en haar leden
Wanneer we bidden “gelijk in de hemel alzo ook op aarde”, dan voegen we ons naar een orde. Alles op aarde heeft tijd nodig. In dat gebed aanvaard je dat niet alles meteen volmaakt is, het mag zich gaandeweg ontwikkelen. Dat vraagt geduld en volharding. Goede politici hebben een lange adem. En de bidders voor deze politici dus ook. Dat geldt natuurlijk ook voor de hele achterban. Als we elkaar vertrouwen geven, komt er speelruimte waarin goede resultaten mogen groeien. Valt een woord wat ongelukkig uit, dan haak je niet meteen af, al kan die impuls er wel zijn en dat lijkt haast een trend in de samenleving. Toch kunnen we trouw blijven en waar zaken moeilijk liggen juist méér gaan bidden. Zo zegenen we elkaar, ook als mensen feilbaar blijken. Daarbij is het goed dat we door geloof weten dat alles wat de Vader in de hemel voorbereidt juist volkomen betrouwbaar is. Zo volkomen dat we kinderlijk eenvoudig kunnen bidden: “Vader, doe uw wil op aarde”, dus zonder dat we de uitvoering van zijn plannen vooraf kennen!

  bid voor de samenhang in de partij, dat de leden elkaar kennen en meer en meer vertrouwen
  bid voor de besturen die leiding geven, in uw kiesvereniging, maar ook landelijk
  bid voor en goede onderlinge communicatie en dat de partij zich mag blijven ontwikkelen

Na­tionale Gebedsdag, als u wilt kunt u er ook naartoe!
De nationale ontmoetingsdag op zaterdag 6 okto­ber is van 10:00 tot 17:00 uur op het Malieveld in Den Haag. Het wordt een dag van verootmoediging en verzoening. In de organisatie participeren twaalf christelijke organisaties, waaronder de ChristenUnie. Dit jaar valt hij samen met de Nationale Ontmoetingsdag van Wij Kiezen voor Eenheid. Die beweging gaat uit van kerkleiders zoals de bis­schop van Groningen-Leeuwarden, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en de voorzitter van de Verenigde Pink­ster- en Evangeliegemeente en vele anderen. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.
U kunt zich aan melden via www.wijkiezenvooreenheid.nl

  bid over uw deelname aan deze dag, dat de Heer u in het hart legt wat het beste bij u past
  bid dat uw gemeente vertegenwoordigd zal zijn en dank voor degenen die gaan
  bid dat wat de Heer in Den Haag zaait in uw omgeving op mag komen en vrucht dragen zal

Nationale ontmoetingsdag “Wij Kiezen voor Eenheid”
Deze dag verdient uw extra aandacht! Christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van chris­telijk Nederland komen dus op het Malieveld in Den Haag bij elkaar om God en elkaar vergeving te vragen voor de wijze waarop wij in het verleden met elkaar zijn omgegaan. De werkgroep “Wij Kiezen voor Eenheid” schrijft in haar uitnodiging: “Door onze hoogmoedige en zelfingeno­men houding naar elkaar hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd en voelen we ons mede verantwoordelijk voor de ont­kerstening van ons land.”

  bid dat 6 oktober een dag van verzoe­ning zal zijn voor christelijk Nederland
  dank dat christenen uit allerlei kerken nieuw en oud eensgezind bij elkaar kunnen komen
  bid dat we zien hoe we samen Kerk in Nederland zijn en hoe dat beter kan
  dank voor de roeping om Gods liefde in de samenleving zichtbaar te maken

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed Printversie (downloads) op www.christenunie.nl/gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari