12 open poorten voor de volken... okt-nov 2012

01-11-2012 15:19 01-11-2012 15:19

 

De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn

Lieve mensen,

Herkende u de tekst? Het nieuwe Jeruzalem heeft twaalf poorten, ze zijn als twaalf parels en bij elke poort staat een engel (Op. 21:12). Ze worden nooit gesloten. Volken trekken er door naar binnen, ze komen hun lof en eer betuigen. Maar als iemand de leugen lief heeft, komt hij er niet in, echt niet.

Het boek Openbaringen eindigt met machtige contrasten.
 - Enerzijds meldt het dat er geen dood meer zijn zal, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn
 - Anderzijds geeft het zicht op een vuurpoel: onder meer voor hen die ‘laf en trouweloos’ zijn geweest
Het komt er op aan! Wie overwint ontvangt heil. Voor die overwinning moet je drinken van het levende water. Dat is gratis: “wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft” (21:6).

Wanneer we bidden voor de nood van de wereld doen we een heleboel dingen tegelijk.
 - Allereerst wenden we ons tot God, we verwachten iets goeds van Hem. We zijn dus dorstig en bijbehorende belofte is zonneklaar: Hij geeft ons om die reden dat aangename water!!
 - In de tweede plaats, zijn we als Johannes: onze aandacht gaat uit naar de volken en door geloof kan die aandacht zich richten op die twaalf poorten: ze zijn open, ze gaan nooit dicht. Bidden is hoopvol en de tekst bevestigt dat in die belofte dat de volken hun lof en eer dáár zullen betuigen.
 - In de derde plaats brengt het gebed ons in de buurt van zeer dringende kwesties. Jezus heeft ze verschillende keren genoemd. Het vuil gaat het vuur in en wie als dat vuil is ook…

In Mattheüs 18 zegt Hij dat met een aansporing tot gebed: “als twee van jullie hier op aarde eens­gezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren”. Wanneer Petrus meteen daarop een grens voor vergeving zoekt, is Jezus’ eerste woord: “70x7x!” Vervolgens zegt Hij over een mens die dat vergeven hartgrondig verwerpt: hij is te vergelijken met iemand die aan gerechtsdienaren wordt overgeleverd tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Dus zelfs in dat geval geeft Jezus nog een mogelijk keerpunt aan, want Hij zegt: “tot”.

Zo bidden we midden in een van God gegeven spanningsveld. De poorten van het nieuwe Jeruzalem blijven open. Het vuur van Gehenna blijft branden. En wij blijven roepen met de Geest en met de bruid: “kom”. En Openbaringen 22 vervolgt:

“Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil - vrij drinken van het water dat leven geeft.”


                 foto: gebedsdag Malieveld, 6 oktober 2012  


Bidden voor de volken in Nederland
Nederland is al sinds jaar en dag een smeltkroes van volken, die hier met elkaar weer een nieuw volk vormen met eigen tradities, wetten en gewoonten. Het landsbestuur bewaakt de kaders waarbinnen dat gebeurt. In de regering gebeurt dat nu onder leiding van VVD en PvdA. Hoe zal het gaan? Let men voldoende op recht en gerechtigheid? Op de behoeften van gezinnen? Op een eerlijke omgang met ontwikkelingslanden? De ChristenUnie zou andere keuzes maken. Maar voor ons gebed maakt dat niet uit. We blijven bidden voor alle volksgenoten, voor behoeftige groepen en voor onze regering.

  o  dank voor een snel formatieproces, zodat de crisis voortvarend aangepakt kan worden
  o  bid voor bekwame raadgevers, dat ze goed kunnen wijzen op consequenties van maatregelen
  o  herkent u het dat ons land diverse ‘volken’ herbergt? Aan welke specifiek ‘volk’ denkt u dan eerst?
      U kan voor die groep voorbede doen! Bid bijvoorbeeld voor zorg en bescherming in deze crisistijd.

Bidden voor parlement en regering
Het nieuws is bekend. Het kabinet wordt spoedig geformeerd, dan kan men plannen uitwerken. Het parlement moet dat straks beoordelen, wijzigingen voorstellen en de wetten aannemen of afwijzen.

  o  bid voor de komende regering, draag hen op aan God: dat Hij haar draagt en gezondheid geeft
  o  bid voor de Tweede en Eerste Kamer. Ze staan voor moeilijke beslissingen, bid hen wijsheid toe
  o  dank voor de eigen fracties. Bid voor vruchtbare contacten die leiden tot geaccepteerde moties.

Verbinding verbroken?
Dat is de titel van het rapport van de enige parlementaire onderzoekscommissie die de Eerste Kamer ooit heeft ingesteld. De regering heeft in 20 jaar van alles en nog wat geprivatiseerd, maar was die besluitvorming bekwaam? Egbert Schuurman vroeg om dit onderzoek en toen de commissie er kwam werd Roel Kuiper de voorzitter. Bij de presentatie zei Roel dat het in dit onderzoek niet gaat om het beoordelen van personen, maar om de vraag of wetgeving wel goed uitwerkt. Welnu, de commissie concludeert dat de besluitvorming soms grillig was. Ook dat het landsbestuur te weinig zicht had op de uitvoering. Dat kan beter: laat het parlement daaraan werken en zo publiek vertrouwen bevorderen.

  o  dank voor het werk van de commissie Kuiper en bid dat hun conclusies gehoor zullen vinden
  o  bid voor een beter overzicht op ingrijpende veranderingen, dat is tot opbouw van het land
  o  het rapport pleit voor een betere relatie tussen burgers en publieke dienstverleners – zegen dat

Vlotte communicatie met de burger is belangrijk!
Deze quote las ik bij Ron de Rover, lijsttrekker op het eiland Goeree-Overflakkee voor de herindeling­verkiezingen op 21 november. Een aantal gemeenten worden per 1 januari samengevoegd en dus zijn er tussentijdse verkiezingen. In de gemeente Schagen koos de ChristenUnie Raymund Tromp als lijsttrekker; in het toekomstige Molenwaard is dat André de Jong. Als u deze verkiezingen wilt volgen kunt u doorklikken op een van hyperlinks. Het zou fijn zijn als u voor de teams wil bidden.

  o  Goeree-Overflakkee heeft een stevige ChristenUnie achterban; dank voor het enthousiaste team
  o  in Schagen maakt de lokale ChristenUnie een voorzichtig begin; dank voor moed en hoop
  o  in het nieuwe Molenwaard is de ChristenUnie ook goed vertegenwoordigd; dank voor continuïteit

Alle zeilen bijzetten
Het vorige onderwerp is voor het partijbureau ook een opmaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Komende lente mag een schrijversteam daarvoor een hoofdlijnenprogramma maken. Ook al moet het bureau als gesubsidieerde instelling flinke bezuinigingen verwerkten - het werk gaat door.

  o  bid ons wijsheid toe bij het uitzetten van een koers om in 2014 goed naar buiten te kunnen treden
  o  vraag Gods leiding bij het vinden van geschikte schrijvers voor het nieuwe hoofdlijnenprogramma
  o  dank voor het nieuwe jaarplan 2013 en voor de verwerking van de verwachtte bezuinigingen

Ziekte
Tot mijn spijt moet ik u melden dat Tjerk de Vries uit Amersfoort erg ziek is. Sommigen van u kennen hem en anderen zijn vrouw Jannie. De situatie is heel ernstig, het geneeskundig handelen concen­treert zich alleen nog op het verlenen van goede zorg, dus niet meer op herstel. We zouden hen graag nog veel tijd gunnen hier. We genieten van hun geloof en beseffen dat Tjerk het zwaar heeft.

  o  wilt u met ons voor hen bidden, om bijstand en verlichting, dankend voor hun kracht en moed?

Nogmaals godsdienstvrijheid
Sommige lezers van de gebedsbrief vinden het erg dat de ChristenUnie vóór godsdienstvrijheid is: “dan geef je toch ruimte aan verkeerd gedrag?” Maar door die ruimte kunnen mensen vrijwillig tot geloof komen, anders zou de staat over de gewetens van haar burgers gaan heersen. De Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland organiseren 23 november met ons Wetenschappelijk Instituut en met Open Doors over dit soort zaken een symposium (in Den Haag, oude zaal Tweede Kamer) met onder anderen Stefan Paas, Henk Bakker, Arie Slob en Ron van der Spoel.   Opgave via deze link.

  o  dank voor de vrijheid dat men in ons land frank en vrij over geloofszaken spreken kan
  o  dank voor alle christenen die sterk verlangen dat iedereen Jezus Christus sowieso volgen zal
  o  bid voor mensen die juist voor Hem weglopen, vraag voor hen om goede ontmoetingen

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed Printversie (downloads) op www.christenunie.nl/gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari