Ondanks geweld een hoopvolle toekomst - Kerst 2012

21-12-2012 12:52 21-12-2012 12:52

 

Je hebt een hoopvolle toekomst
(uit Jeremia 31)     .


Lieve mensen,

Deze tekst vond ik toen ik in de Bijbel ging zoeken naar een antwoord op het bloedbad in Newtown. Natuurlijk denk je bij zo’n zoektocht eerst aan het bloedbad van Bethlehem. Machteloos sta je daar: waar in onze tijd een betrokken president kan zeggen dat hij het er niet bij zitten laat, had je toen aan de Keizer niet veel. Nota Bene – het was allemaal gebeurd met voorbedachten rade in opdracht van zijn eigen zetbaas: Herodus. Als je daar aan gaat denken kun je zomaar moedeloos worden – dat kan je verlammen, dat is bij iedereen verschillend. En heeft de Bijbel daarop een antwoord?

Hebt u ooit stil gestaan bij het vreemde in Matteüs commentaar op het bloedbad van Herodus?
 “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia”. Alsof men naar die vervulling heeft uitgezien! Voor mij was dat jarenlang een raadsel. Totdat ik gewoon maar eens dat ging doen, wat Matteüs in dit commentaar veronderstelt: Jeremia lezen. Hoofdstuk 31 vers 15: “Dit zegt de HEER:

In Rama hoort men klagen, bitter treuren, Rachel beweent haar zonen.
Zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer.”

Lees dan ook het vervolg; dat wordt immers bekend verondersteld: Matteüs schrijft aan Joden, dus zoeken we hier verder en lezen vers 16: “Maar dit zegt de HEER:

Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond – spreekt de HEER.

Een hele omslag, wie is daar klaar voor? Ik vind het pastoraal dat het vervolg niet in Matteüs zelf staat, dat geeft de Heilige Geest de ruimte om het op Zijn tijd aan de orde te stellen. Hij waakt over het woord. Doorlezend vind ik wel al een clou, een begin om mee verder te gaan, het staat in vers 17:

Je hebt een hoopvolle toekomst,
je kinderen keren naar hun eigen land terug
 – spreekt de HEER.

Eigenlijk moet je dan het hele hoofdstuk lezen en bij nog meer tijd het hele boek. Maar hier staat een begin. De komst van Gods zoon geeft uitzicht op de opstanding der doden. Het kwaad dat we nu zien is niet een kwaad voor altijd. Het gaat voorbij. En de kinderen – zij keren terug – naar hun eigen land.

  o  dank God dat hij een werkzame hoop schenkt en kracht om door te gaan aan mensen die lijden
  o  vraag om bemoediging in families waar men weet dat iemand uit hen een groot kwaad deed
  o  bid voor de families in Newtown en voor anderen waarvan u weet dat ze hun kinderen verloren

Vers 18-20 laat zien wie op welke kinderen de oorspronkelijke profetie doelt. Er waren tien stammen gedeporteerd, hier worden ze vernoemd naar de belangrijkste en God ontfermt zich over hen!

Het kind zegt: Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren, want u, HEER, bent mijn God   …
De HEER antwoordt: Is Efraïm niet mijn geliefde zoon? … Ik móet mij over hem ontfermen!

  o  bid voor bekenden die – zo ver u weet – ver van de Heer zijn; pleit op Gods barmhartigheid
  o  dank God voor zijn sterke emoties, die zo diep gaan dat Hij alles geeft om mensen te redden
  o  bid voor het huidige Israël (in het Midden Oosten en daarbuiten), dat God zich over haar ontfermt

 

Uit de politieke praktijk
De ChristenUnie spreekt zich uit voor Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israel en ze steunt de veiligheidsaanspraken van Israel. De vormgeving van de toekomst van land en stad is uiteindelijk een zaak van Israeli’s en Palestijnen zelf en hun worsteling om vrede en recht is niet ten einde. Onzeker is in welke mate zij erin zullen slagen om een bevredigende regeling te treffen. Doen zij concessies aan elkaar dan is dat in hun eigen handen. Die keuze is niet aan ons; we kunnen wel voor hen bidden.

  o  dank dat de ChristenUnie een stem geeft aan solidariteit
  o  bid voor de vrede van Jeruzalem, voor al haar bewoners, voor een rechtvaardige infrastructuur
  o  bid voor een goede kersttijd en dat Jezus zó als Messias wordt beleden dat het God behaagt

Bidden voor vrede op aarde
Vrede kent heel veel aspecten. Natuurlijk willen we dat er een einde komt aan gewelddadige strijd. Dan denk ik aan Syrië, nogmaals Amerika – het gevaar van automatische wapens, drugsoorlogen, aan roofovervallen, zowel daar als elders en hier. Maar ook aan vrede binnen het gezin, geen ruzies om stress omdat men verkeerde prioriteiten stelt. Bidden om vrede is ook bidden dat God de Vader doorgaat met zijn plan om mensen te winnen voor zijn Zoon, niet door geweld, maar door zijn Geest.

  o  dank dat God mens wilde worden tussen de mensen, dank voor de geboorte van Jezus
  o  dank voor Gods wijsheid, Hij is wijzer dan wij en bereikt veel meer dan we ons kunnen voorstellen
  o  bid om vrede

Lancering van Europese werkgroep vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
De Europese Unie heeft in al haar verdragen met landen buiten de Unie staan dat vrijheid van godsdienst en levensovertuiging gerespecteerd zal worden. Daar kunnen die landen op aangesproken worden. Mede daartoe laat het Europarlement jaarlijkse een rapport uitkomen over de mensenrechten in de wereld. Dat gaat ook over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Doet een land het niet goed op dat gebied, dan moet dat in het rapport komen en bij dat land aangekaart worden. Dit onderdeel van het rapport wordt nu ingevuld door de nieuwe werkgroep. Daarin zitten onder meer Dennis de Jong van de SP en Peter van Dalen van de ChristenUnie.

  o  dank voor de liefde van de Vader, Hij kan mensen ‘laten gaan’ opdat ze terugkeren tot Hem
  o  bid voor het Europarlement en dat men in Europa serieus ruimte geeft aan geloofsverkondiging
  o  bid voor mensen die om hun geloof worden vervolgd, zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea

Kleine identiteitsgebonden zorginstellingen
ChristenUnie en SGP krijgen steun voor behoud van identiteitsgebonden zorginstellingen. Omdat de fracties zich zorgen maken over de positie van de kleinere instellingen dienden ze samen een motie in. Tweede Kamerlid Carla Dik: ”Mensen die langdurig zorg nodig hebben moeten kunnen blijven kiezen. Het is voor kleine organisaties met een eigen identiteit steeds moeilijker om te blijven bestaan. De staatssecretaris krijgt van de Kamer een duidelijke opdracht op dit grote goed te waarborgen.”

  o  dank er voor dat hulpverlening in Nederland op ieders levensovertuiging kan worden afgestemd
  o  bid voor een verantwoorde uitvoering, waarbij ook de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt
  o  bid dat mensen inventief met bezuinigingen omgaan en geslaagde oplossingen vinden daarbij

ChristenUnie partijvoorzitter Janneke Louisa stopt om privéredenen
Partijvoorzitter Janneke Louisa heeft om privéredenen besloten per 1 januari aanstaande te stoppen als partijvoorzitter van de ChristenUnie. Het partijbestuur van de ChristenUnie betreurt haar vroegtijdige afscheid. Vicevoorzitter Klaas Tigelaar: ,,We zijn Janneke erkentelijk voor haar inzet ook al was deze van korte duur. Vanzelfsprekend respecteren we haar verzoek om verder geen mededelingen toen over de aard van de privéomstandigheden. We wensen haar het allerbeste."

  o  dank God voor zijn zorg onder alle omstandigheden en voor de leiding die Janneke kon geven
  o  bid voor haar, het is een teleurstelling om je eerder terug te trekken dan je aanvankelijk wenste
  o  bid om een nieuwe voorzitter die 13 april gekozen moet worden, bid voor goede kandidaten 

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed 

 

 (terug naar boven)
PS
Eerst hield ik Newtown ver van mijn bed: niet mijn ding - andere kant van de oceaan. Nog sterker: dit is onbestaanbaar – daar ga ik geen emotie in investeren. Hier blijf ik liever koud onder, blijf maar weg. Maar toen dacht ik aan deze gebedsbrief. Je kan het niet overslaan. Dus zoek ik naar zin met behulp van de Bijbel, vgl Rom 15 vs 4: al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden. (terug naar boven)


Printversie (downloads) op www.christenunie.nl/gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari