Inbreng Algemeen overleg Wet op Onderwijstoezicht

06-04-2006 00:00 06-04-2006 00:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel hetgeen verschillende wijzigingen beoogt. Deze leden hebben aarzelingen met betrekking tot die onderdelen van het wetsvoorstel dat verstrekking van persoonsgegevens aan derden regelt. Het wetsvoorstel zelf regelt dat de vertrouwensinspecteur de door hem verzamelde gegevens niet aan derden verstrekt. Naar de mening van deze leden blijft de reikwijdte van deze wettelijke bepaling nog onduidelijk, omdat er nogal wat uitzonderingen mogelijk lijken.

Daarom vragen zij de regering naar de gevallen waarin, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat voor de vertrouwensinspecteur, mogelijk moet zijn om zo nodig gegevens met bepaalde derden te delen? Volgens de regering kan een goede taakuitoefening met zich meebrengen dat de vertrouwensinspecteur aangifte doet, terwijl hij daartoe niet wettelijk verplicht is. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of de wetenschap dat de vertrouwensinspecteur informatie kan verstrekken aan derden of aangifte kan doen, de functie van de vertrouwensinspecteur niet kan ondermijnen? Zij vragen de regering te reageren op de verwachting van de Raad van State dat dit een effect kan hebben op de bereidheid om zich te wenden tot de vertrouwensinspecteur met een vraag of een melding?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari