Bijdrage debat Wet bevordering eigen woningbezit

04-04-2006 16:31 04-04-2006 16:31

Mevrouw Huizinga-Heringa:
Voorzitter. Ik complimenteer de collega's Duivesteijn en Hofstra met het voorstel tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit. Deze wet uit 2001 was ook al van hun hand en van die van een aantal anderen. De wet is in werking getreden met het doel om door middel van een inkomensafhankelijke bijdrage ook lagere-inkomensgroepen in staat te stellen om een huis te kopen. Tot nu toe is er echter erg weinig gebruik gemaakt van de regeling; het aantal verstrekte subsidies staat in geen verhouding tot de uitvoeringskosten voor het ministerie en de administratieve lasten van de financiële instellingen. Dit was voor minister Dekker aanleiding om de wet nog dit jaar te willen intrekken. Met dit wetsvoorstel proberen de indieners hun wet te verbeteren en op die manier nieuw leven in te blazen. Mijn fractie deelt de mening van de indieners dat het gebrek aan succes van de wet voor een belangrijk deel te verklaren is door de fors gestegen huizenprijzen. Om voor een koopsubsidie in aanmerking te komen, mag de af te sluiten hypotheek voor de aanschaf van een koopwoning maximaal €105.000 bedragen op basis van de huidige wet. Voor dit bedrag is het bijna onmogelijk om nog een huis te kopen, vooral in de duurdere streken van het land; een kippenhok komt misschien in de richting. De indieners willen daarom het bereik van de regeling oprekken tot ongeveer €169.000, de prijs die in het kader van het ISV en de woningbouwafspraken onder een betaalbare koopwoning wordt verstaan, vermeerderd met bijkomende kosten voor de aanschaf van een nieuwbouwwoning. De inkomensgrens wordt verschoven van de huursubsidiegrens naar €37700, het inkomen dat nodig is om op basis van de NHG-normen een hypothecaire lening van €169.000 te kunnen afsluiten.

Voor starters op de woningmarkt wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen. Een subsidieregeling kan een nuttig instrument zijn om het voor starters gemakkelijker te maken om de aanschaf van een eigen woning te kunnen financieren, maar een subsidieregeling biedt geen oplossing voor de structurele problemen waarmee de woningmarkt te kampen heeft. Darvoor zijn maatregelen aan de aanbodzijde noodzakelijk. De indieners van het wetsvoorstel onderkennen dit en zien de subsidieregeling als aanvulling op maatregelen om het woningaanbod te vergroten. Mijn fractie wil zich daar nadrukkelijk bij aansluiten.

Wij zijn van mening dat het wetsvoorstel een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van de doorstroming op de huurwoningmarkt. Het gebrek aan doorstroming is een van de grootste problemen op die markt. De subsidieregeling stelt meer mensen in staat om een huis te kopen waardoor er meer ruimte komt op de huurwoningmarkt. Het is echter de vraag in welk segment er ruimte komt. Huurders worden door de aangepaste voorstellen van minister Dekker immers niet gestimuleerd om te verhuizen van een goedkopere naar een duurdere huurwoning. De koopsubsidie draagt niet bij aan een oplossing voor de doorstromingsproblemen wanneer er alleen in het duurdere segment van de huurwoningmarkt huizen beschikbaar komen voor nieuwe huurders. Ik krijg hierop graag een reactie van de indieners.

De vraag is of een koopsubsidie het geëigende instrument is om meer mensen in staat te stellen, een eigen woning te bekostigen. Het is ook mogelijk om via fiscale maatregelen het eigenwoningbezit te bevorderen. Ik denk hierbij het fiscaal aftrekbaar maken van de onderhoudskosten van de eigen woning en het verlagen van het eigenwoningforfait voor starters. Zijn deze maatregelen niet meer aangewezen om het eigenwoningbezit te bevorderen?

Mijn fractie heeft aarzelingen over het mogelijk prijsopdrijvend effect van de financiële ondersteuningsregeling. Door de subsidieregeling te verruimen, zal de vraag naar koopwoningen in het desbetreffende marktsegment toenemen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de huizenprijzen? Is daar onderzoek naar gedaan?

Een aantal gemeenten voorziet in startersleningen. De combinatie met de BEW zorgt voor een stapeling van subsidies. Met het oog op de doelmatigheid lijkt dit niet gelukkig. Graag krijg ik ook hierop een reactie van de indieners. Eén van de bezwaren tegen de huidige wet is dat de aanvraagprocedure te ingewikkeld en bureaucratisch is. Op welke manier komen de indieners aan deze bezwaren tegemoet?

Voorzitter. Ik wacht de beantwoording met belangstelling af. Het mag duidelijk zijn dat ik respect en bewondering heb voor dit initiatief.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari