Inbreng Gert-Jan Segers tbv Wijz. Wetboek Strafrecht: langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding

donderdag 23 januari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een Wijziging van het Wetboek van Strafrecht op het gebied van langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Onderwerp:   Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

Kamerstuk:    33 816

Datum:            23 januari 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking).  De leden van deze fractie vinden dit wetsvoorstel van meerwaarde indien het inderdaad leidt tot een verantwoord (langdurig) extramuraal toezicht dat er toe bijdraagt dat de terugkeer van TBS-ers en gedetineerden wegens bepaalde zware gewelds- en zedendelicten in de samenleving zorgvuldig, geleidelijk, en zo nodig onder voorwaarden plaatsvindt. Deze leden stellen daaromtrent enige vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden dat de keuze tot het schrappen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs met dwangverpleging, snel na de eerdere uitbreiding van  de maximale duur naar negen jaar genomen wordt. Zij vragen nader in te gaan op de argumentatie die de regering eerder had bij de behandeling van de Wet tot verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege om verschillende voorstellen tot een nog verdere verlenging van de totale duur af te wijzen zoals bij de motie Kalsbeek/Nicolaï en het amendement Teeven.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien in dat het nog geruime tijd duurt voordat een gedegen evaluatie van de eerdere uitbreiding van de maximale duur gemaakt kan worden, echter zij vragen op welke andere wijze onderzocht is dat het schrappen van de maximale duur inderdaad bijdraagt aan de vermindering van recidive en tegelijk een proportioneel instrument blijft. De leden van deze fractie vragen of er in de internationale context soortgelijke transities bekend zijn en welk effect dit heeft.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien een gedegen risico-taxatie als een van de belangrijkste elementen om de werking van dit wetsvoorstel effectief te maken. Deze leden  hebben vragen bij de inschatting van het recidiverisico nu uit de studies van het WODC blijkt dat ook overschatting van het risico een reëel probleem in andere landen is. Deze leden vragen hoe in het huidige wetsvoorstel niet alleen het voorkomen van onderschatting maar ook dat van overschatting geborgd is. Niet alleen ter bescherming van de samenleving, maar ook ter bescherming van de grondrechten van de justitiabele dient dit afdoende geborgd te zijn.

De leden van de fractie van de ChristenUnie wensen bij de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen (GVM) een nadere verduidelijking van het begrip ‘ernstig belastend gedrag’. Zo vragen deze leden of dit gedrag jegens slachtoffers of getuigen dient te leiden tot een nieuw strafbaar feit of dat ‘ernstig belastend gedrag’ ook gedrag kan behelzen dat niet strafbaar is. Deze leden zien graag een nadere afbakening van het begrip.

Ten aanzien van de voorgestelde beperkingen vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie naar de stand van zaken van het onderzoek op welke wijze effectief kan worden toegezien op naleving van opgelegde vrijheidsbeperkingen die veroordeelde pedoseksuelen beletten om naar het buitenland te reizen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de uitkomsten van dit onderzoek eveneens betrokken kunnen worden bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke wijze vrijwilligers worden betrokken bij de terugkeer in de samenleving, zij verwijzen daarbij naar het toezichtsprogramma COSA, dat hier mede mee werkt. Deze leden merken op dat het werven en opleiden van vrijwilligers tijd en investering vraagt en zien dit graag goed gewaarborgd alvorens het wetsvoorstel in werking zal treden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de kennis over effectieve toezichtsprogramma’s groeit, maar dat in de wetenschappelijke literatuur op veel punten nog geen harde conclusies worden getrokken omdat het vakgebied volop in ontwikkeling is. Deze leden hebben in de Memorie van Toelichting de stelling gelezen dat het wetsvoorstel een bijdrage zal leveren aan de recidivevermindering. De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat het effect van het wetsvoorstel op dit moment nog lastig te kwantificeren is en zij vragen op welke wijze dit effect zal worden gemeten in bijvoorbeeld de Recidivemonitor of andere onderzoeken. Deze leden vragen bovendien hoe gewaarborgd wordt dat de wet blijft bijdragen aan een zo effectief mogelijk toezicht, zij wijzen bijvoorbeeld naar de maatregelen die nu voorgesteld worden in artikel 38ab of de verschillende termijnen die in het wetsvoorstel gehanteerd worden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari