Bijdrage wijziging Wet werk en bijstand

donderdag 13 april 2006 09:43

Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij juichen het aan de ene kant toe dat gemeenten op grond hiervan eindelijk meer ruimte krijgen om de langdurigheidstoeslag te geven aan mensen die op bijstandsniveau moeten rondkomen. Aan de andere kant stelt de voorgestelde aanpassing van de langdurigheidstoeslag hen teleur, gelet op de beperkte betekenis ervan. Deze leden herinneren eraan dat zij altijd hebben gepleit voor een ruimhartiger vormgeving van de langdurigheidstoeslag; na drie jaar in plaats van na vijf jaar en ook voor andere doelgroepen die een inkomen hebben op het sociaal minimum in plaats van alleen bijstandgerechtigden.

Arbeidsmarktperspectief
Mensen met een (gedeeltelijke) WAO-, WW- of Wajonguitkering, die eventueel wordt aangevuld met bijstand, hebben nu geen recht op een langdurigheidstoeslag. Is hiervoor een goede, objectieve onderbouwing te geven? De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben de indruk dat het kabinet zich bij de vormgeving van de langdurigheidstoeslag nog teveel laat leiden door de gedachte dat het ontvangen van de toeslag voor mensen een doel op zich is en een belemmering zal zijn voor reïntegratie. De VNG stelt in dit kader dat de langdurigheidstoeslag een armoedebestrijdingsinstrument is en geen verkapt reïntegratie-instrument. Hoe ziet het kabinet dat? Waarom zou het ontbreken van arbeidsmarktperspectief de rechtvaardigingsgrond moeten vormen voor aanvullende inkomensondersteuning (p. 1, memorie van toelichting)?
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen aansluitend wat zich ertegen verzet het inkomensniveau bepalend te laten zijn voor het recht op de langdurigheidstoeslag. In dat licht hebben zij met waardering kennis genomen van het initiatief van de VNG, dat in februari jl. is gepresenteerd. Zij verzoeken het kabinet te reageren op dit alternatieve voorstel. Kan daarbij met name worden ingegaan op de opmerking van de VNG dat het kabinetsvoorstel zal leiden tot rechtsongelijkheid, omdat "de vraag of er sprake is van arbeidsmarktperspectief nu een discussiepunt blijft tussen burger en gemeente."
De VNG pleit ervoor ambtshalve vaststelling mogelijk te maken. Dit zou een besparing op de uitvoeringskosten met zich meebrengen en - minstens zo belangrijk - het niet-gebruik kunnen terugdringen. Wat vindt het kabinet van die gedachte?

Financiële gevolgen
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren of een inschatting kan worden gemaakt van de kosten die de voorgestelde verandering met zich meebrengt. Zij hebben de indruk dat het kabinet zich in de reactie op het advies van de Raad van State wel heel gemakkelijk van deze vraag afmaakt.
Kan verder inzicht worden geboden in de extra kosten van uitvoering van het alternatieve voorstel van de VNG?

Inwerkingtreding
De leden van de fractie van de ChristenUnie ontvangen graag meer duidelijkheid over de beoogde datum van inwerkingtreding en de mogelijkheden van terugwerkende kracht. Is terugwerkende kracht tot de invoeringsdatum van de WWB denkbaar en uitvoerbaar?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari