Inbreng wijzing gemeente en provinciewet i.v.m. ontheffing woonplaatsontheffing wethouders

donderdag 13 april 2006 09:46

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel, hetgeen beoogt verlenging van de periode van ontheffing van het woonplaatsvereiste voor wethouders mogelijk te maken. De leden van de ChristenUnie-fractie hebben een aantal vragen.

Zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering een overzicht te geven van de redenen per gemeente, waar het zich heeft voorgedaan dat een wethouder na een jaar nog steeds niet in de betreffende gemeente woont, en evenmin ontslagen is?

De regering stelt dat de problematiek van blijvende aard zal zijn, omdat de <wethouder van buiten> immers definitief zijn intrede heeft gedaan in het lokaal bestuur. Erkent de regering dat het woonplaatsvereiste juist voor de <wethouder van buiten> van groot belang is, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nog eens toe te lichten waarom het verlengen van de mogelijkheid van ontheffing, niet ten principale afbreuk doet aan het woonplaatsvereiste?

De regering noemt in de toelichting een aantal voorbeelden van gevallen waarin de ‘valbijlconstructie’ naar haar mening haar doel voorbijschiet. Heeft de regering overwogen deze, bij wijze van nadere criteria voor verlenging, in het wetsvoorstel op te nemen? Erkent de regering dat door de voorgestelde verlenging van de ontheffingsmogelijkheid, de wethouder die het vertrouwen heeft van en gesteund wordt door een welwillende gemeenteraad, de mogelijkheid heeft om gedurende de volledige zittingstermijn niet in de woonplaats te wonen, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? Acht de regering dit wenselijk?

Ten slotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie meer in algemene zin, of de regering heeft overwogen het woonplaatsvereiste ook van toepassing te laten zijn op in de gemeente werkende ambtenaren? Zo neen, waarom niet?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari