Bijdrage Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

11-04-2006 10:24 11-04-2006 10:24

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met interesse kennis genomen van de voorgestelde regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Deze leden hebben de komst van dit wetsvoorstel, dat de bestaande gewasbeschermingsrichtlijn en biocidenrichtlijn in één wet opneemt en de huidige Bestrijdingsmiddelenwet 1962 vervangt, met instemming begroet en onderschrijven de uitgangspunten. Dat neemt niet weg dat er voor deze leden een aantal vragen overblijven. Zij maken graag van de gelegenheid gebruik om een paar vragen aan de betrokken bewindslieden te stellen.

Het wetsvoorstel is als het ware een kapstok waaraan in een latere fase van de ontwikkeling van nieuwe regelgeving nog diverse zaken aan gehangen gaan worden in de vorm van AMvB’s en Ministeriële Regelingen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de bewindslieden of er al meer duidelijkheid gegeven kan worden over de inhoud van die AMvB’s en de Ministeriële Regelingen.

In de Memorie van Toelichting wordt het wetsvoorstel als ‘richtlijn conform’ gepresenteerd (p. 8). Waarom wijkt dit wetsvoorstel dan toch op diverse punten af van de biocidenrichtlijn, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Bijvoorbeeld als het gaat om de definities van ‘biociden’, ‘kaderformulering’, ‘op de markt brengen’ en ‘schadelijk organisme’.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen voorts aan de bewindslieden op welke wijze de gewasbeschermingsrichtlijn en de biocidenrichtlijn in de ons omringende landen is/wordt uitgewerkt.

Artikel 125
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben bij artikel 125 – het artikel dat bepalingen geeft voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden, gebaseerd op nog niet door de Europese Commissie beoordeelde werkzame stoffen die ten opzichte van een bestaande toelating een herformulering van de samenstelling van het middel inhouden – de vraag aan de bewindslieden of zij kunnen bevestigen dat op grond van dit artikel nieuwe formuleringen met reeds toegelaten actieve stoffen in de overgangsperiode mogelijk zijn, zonder dat deze aan een volledige risicobeoordeling worden onderworpen? Welke ruimte biedt artikel 125 aan het CTB? Kan het CTB bij een wijziging in de samenstelling op basis van bestaande dossiers en gegevens onder toepassing van expert judgement over de toelaatbaarheid van het middel besluiten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari