Bijdrage Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen

13-04-2006 10:31 13-04-2006 10:31

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen. Dit wetsvoorstel regelt dat verhuurders een bijdrage moeten gaan betalen aan het Rijk om het huren betaalbaar te houden. De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het belangrijke dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn, maar betwijfelen of een betaalbaarheidsheffing voor verhuurders het geëigende instrument is om dit te bewerkstelligen. Ook maken deze leden zich zorgen over de gevolgen van de invoering van de betaalbaarheidsheffing voor de huurprijzen en de woningproductie. Het wetsvoorstel vormt voor de leden van de ChristenUnie-fractie daarom aanleiding tot het stellen van een aantal vragen.

Op basis van het wetsvoorstel moeten verhuurders een bijdrage gaan betalen aan de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister of het hierbij alleen gaat om uitgaven ten behoeve van de huurtoeslag of ook om andere uitgaven.

De betaalbaarheidsheffing zal worden geheven op basis van de WOZ-waarde van huurwoningen. Dit betekent dat verhuurders die woningen verhuren in de randgemeenten en de betere stadswijken verhoudingsgewijs het meest aan de huurtoeslag moeten gaan meebetalen. Deelt de minister de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie dat daardoor juist in deze gebieden de huurprijzen naar alle waarschijnlijkheid fors zullen stijgen? Is dit met het oog op de stedelijke vernieuwing en het vergroten van de leefbaarheid van wijken een wenselijk effect?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister hoe de invoering van de betaalbaarheidsheffing huurwoningen zich verhoudt tot de beleidsdoelstelling om verhuurders door middel van de aanpassing van het huurprijsbeleid te stimuleren om meer te investeren in woningproductie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari