Bijdrage wijziging wegenverkeerswet i.v.m. invoering bromfietsrijbewijs

woensdag 19 april 2006 10:34

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij geven aan altijd zeer ingenomen te zijn met voorstellen die bijdragen aan verhoging van de verkeersveiligheid en waarderen het voorstel voor de invoering van het bromfietsrijbewijs dan ook.

Over de kern van het voorstel, namelijk de invoering van een bromfietsrijbewijs, is wat hen betreft geen discussie meer nodig. Er wordt al langere tijd gesproken over de invoering van het bromfietsrijbewijs, en deze leden zijn blij dat het voorstel nu ook echt besproken kan worden.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben echter nog wel wat vragen bij de wijze waarop het rijbewijs wordt ingevoerd, de handhaving en de gevolgen van dit voorstel voor de brommobiel.

Vooral de invoering in fases roept bij de leden van de ChristenUnie fractie vragen op. Aan de ene kant heeft het de voorkeur zo snel mogelijk het bromfietsrijbewijs in te voeren, omdat daarmee een begin kan worden gemaakt met een betere handhaving van bijvoorbeeld de alcohollimiet, en verhoging van de verkeersveiligheid. Aan de andere kant betekent nu invoeren slechts een halve maatregel, omdat het bijbehorende praktijkexamen nog niet gereed is. Dat is een behoorlijke beperking. Is de minister het met deze leden eens dat dit de effectiviteit van de invoer van het bromfietsrijbewijs beperkt en onduidelijkheid creëert bij burgers? Deze leden horen dan ook graag van de minister een uitgebreidere motivatie waarom zij, ondanks het advies van de Raad van State, toch kiest voor de gefaseerde invoer. Hoe ziet de minister in dit verband de invoering van het bromfietsrijbewijs als stok achter de deur om zo snel mogelijk ook het praktijkexamen gereed te hebben? Door de gefaseerde invoer is de druk immers weg om zo snel mogelijk het praktijkexamen in te voeren? En hoe beoordeelt de minister de rechtsongelijkheid die ontstaat door de gefaseerde invoering van het bromfietsrijbewijs, omdat er al vrij snel na de invoering van het bromfietsrijbewijs andere eisen gaan gelden door de komst van het praktijkexamen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie is er veel aan gelegen de mobiliteit van ouderen zoveel mogelijk te waarborgen. Deze leden waarderen de zorg van de minister betreffende de mobiliteit van ouderen, zoals blijkt uit de MvT (pag.9) en kunnen instemmen met de afweging van de minister om geen geschiktheidseisen op te leggen. Het zijn immers voornamelijk ouderen die hierdoor afgekeurd zullen worden, en juist ouderen kunnen zich door gebruik van de brommobiel nog goed redden. Toch stelt bijvoorbeeld de Vereniging Brommobiel Importeurs (VBI) vraagtekens bij de doorwerking van dit voorstel op de mobiliteit van ouderen. Zo zouden ouderen examenvrees hebben en spelen de hoge leeftijd en sociaal isolement een belemmerende rol in het verkrijgen van het brommerrijbewijs. Nu kunnen ouderen nog vrijgesteld worden van het doen van examen op grond van de ‘1 juni 1980 ontheffing’, waardoor burgers geboren voor 1 juni 1980 vrijgesteld worden van het doen van examen, maar jongeren wel aan alle verplichtingen dienen te voldoen. Heeft de minister er zicht op hoe het onderhavige voorstel zal doorwerken op de mobiliteit van ouderen en is zij ook bereid te onderzoeken hoe de mobiliteit van ouderen behouden kan blijven ondanks de eis een bromfietsrijbewijs te halen? Is het de bedoeling van de minister het praktijkexamen voor brommobielen in te vullen met een verplichte training voor een veilig gebruik van de brommobiel (pag. 11 MvT), en op deze wijze vorm te geven aan de mogelijkheid voor een gedifferentieerde aanpak van het praktijkexamen?

De invoering van het bromfietsrijbewijs is een belangrijk onderdeel in het terugdringen van jonge verkeersslachtoffers en het verhogen van de verkeersveiligheid. Gezien de cijfers draagt alleen de invoering van het rijbewijs niet bij aan een echt forse daling van het aantal slachtoffers. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn echter van mening dat de invoer van het bromfietsrijbewijs vooral in combinatie met handhaving van de maximum snelheid en de alcohollimiet op een belangrijke wijze bij kan dragen aan het verhogen van de veiligheid en daarmee het terugdringen van het aantal slachtoffers. De combinatie van maatregelen, zoals invoering van de kentekening, verlaging van de alcohollimiet voor beginnende bestuurders én het bromfietsrijbewijs, geven handvaten om fors in te zetten op de handhaving. Kan de minister aangeven of en op wat voor wijze zij hieraan vorm gaat geven?

In aanvulling daarop vragen deze leden of de mogelijkheid om het rijbewijs in te vorderen wanneer de maximumsnelheid met 30 kilometer per uur of meer is overschreden niet te beperkt is. Zou het niet beter zijn dit terug te brengen tot bijvoorbeeld een maximumoverschrijding van 15 kilometer per uur, gezien de lagere toegestane snelheid van bromfietsen en de relatief makkelijke opvoerbaarheid?

De leden van de fractie van de ChristenUnie willen waardering uitspreken voor de aandacht die de minister schenkt aan de toegestane alcoholpercentages bij beginnende bestuurders. Het zal bekend zijn dat deze leden liever een algehele invoer van de verlaagde limiet zien, maar dat is een gepasseerd station. Toch willen deze leden wel wijzen op de mogelijke onduidelijkheid die kan ontstaan door de invoer van een 7-jarige termijn voor beginnende bestuurders van wie het eerste rijbewijs een AM rijbewijs is. Heeft de minister hiermee rekening gehouden als het gaat om de inrichting van de voorlichtingscampagne? Kan de minister ook toezeggen in haar voorlichtingscampagne veel aandacht te schenken aan de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer door jongeren?

Ten slotte wijzen de leden van de ChristenUnie-fractie de minister nog op de kosten van het rijbewijs. Zij willen vooral voor jongeren de kosten beperkt houden. Het rijbewijs zelf zal niet veel duurder zijn, maar door de invoering van een theorie- én praktijkexamen zullen de totale kosten wel oplopen. Is de minister bereid hier aandacht aan te schenken en te overwegen maatregelen te treffen om de kosten beperkt houden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari