Bijdrage aanpassingen en onderhoud leidingen en kabels

25-04-2006 11:03 25-04-2006 11:03

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden spreken hun tevredenheid uit over het streven van de minister om beschadigingen aan kabels en leidingen waar mogelijk te voorkomen. Het geschatte schadebedrag van 175 miljoen euro biedt voor deze leden voldoende reden tot wettelijk ingrijpen (MvT, pagina 24).

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen een beeld krijgen van wat zich in Nederland allemaal in de bodem bevindt. Dat geldt, wat betreft de leden van de fractie van de ChristenUnie, zeker en onvoorwaardelijk voor de toekomstige aanleg van leidingen en netten. De vraag is natuurlijk hoe strikt dit moet worden toegepast op de al aanwezige netten en leidingen. De leden van de fractie van de ChristenUnie denken hierbij met name aan de zogenaamde huisaansluitingen. De netbeheerders voorzien grote problemen bij het digitaal beschikbaar maken van deze gegevens. De minister speelt hier al op in door een overgangsperiode van 8 jaar in te bouwen. Deelt de minister de door de netwerkbedrijven gemaakte inschatting van de kosten van het digitaal beschikbaar maken van de huisaansluitingen van 30 miljoen euro voor de watersector en 150 miljoen euro voor alle netbeheerders gezamenlijk (Position Paper netwerkbeheerders, 31 maart 2006), zo vragen deze leden. De netbeheerders wijzen er voorts op dat in sommige gevallen geen enkele informatie met betrekking tot de huisaansluitingen beschikbaar is. Daarom vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of in dit geval ook aan alle eisen met betrekking tot de informatieverstrekking dient te worden voldaan (artikel 10)?

De eisen betreffende de benodigde informatie zullen strenger zijn voor nieuwe leidingen en netten ten opzichte van de bestaande leidingen en netten. De minister denkt hierbij onder andere aan het opnemen van een dieptecoördinaat (MvT, pagina 8). In hoeverre draagt deze specificering van de aan te leveren gegevens bij aan de doelstelling van het wetsvoorstel? Brengt deze nadere specificering die volgens de minister nodig is voor de nieuwe leidingen, naar verwachting van de minister, additionele kosten met zich mee, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

In artikel 12 wordt een uitzonderingspositie gecreëerd voor gevallen waar het verzoek of de melding betrekking heeft op grond die in beheer is bij de Minister van Defensie. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de minister of hij met dit artikel voorkomt dat in alle gevallen waarin sprake is van geheime kabels en leidingen er geen informatie prijsgegeven hoeft te worden. Of, zo vragen deze leden, moeten er meerdere uitzonderingsposities gecreëerd worden.

In artikel 15 wordt gesteld dat indien de ligging van een net afwijkt van de liggingsgegevens die aan de grondroerder zijn verstrekt, dit onverwijld gemeld moet worden bij de Dienst. Wanneer is er volgens de minister sprake van ‘afwijken van de liggingsgegevens’, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie tenslotte.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari