Inbreng Carla Dik inzake Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (richtlijn 2012/27/EU))

woensdag 23 april 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie in verband met implementatie richtlijn 2012/27/EU

Onderwerp:   Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Kamerstuk:    33 913

Datum:            23 april 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer de uitwerking in lagere regelgeving van de implementatie van de Richtlijn plaatsvindt. Wanneer worden de wijzigingen in bijvoorbeeld het Besluit kostenoverzicht energie bekend en wanneer worden deze wijzigingen van kracht?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen welke afspraken uit het Energieakkoord meetellen voor de doelstelling van 1,5%. Wil de regering de besparing van 1,5% bereiken met of zonder toepassing van lid 2 van artikel 7?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat het begrip ‘energiekostenraming’ wordt toegevoegd aan verschillende wetten, welke bijvoorbeeld voortvloeit uit artikel 10 van de Richtlijn. De regering wil geen gedetailleerde informatieverplichtingen voorschrijven. Genoemde leden vragen wat dit wettelijke begrip inhoudt, aangezien geen omschrijving wordt gegeven in de wet. Verwezen wordt naar het Besluit kostenoverzicht energie. Wat zullen de minimumeisen zijn aan de energiekostenraming? Voor welke periode geldt deze raming bijvoorbeeld?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering nader in te gaan op artikel 12 van de Richtlijn, waarin passende maatregelen genomen moet worden voor het bevorderen en faciliteren van een efficiënt energieverbruik door kleine afnemers, waaronder huishoudens. In het Energieakkoord worden veel belemmeringen in regelgeving en bij de financiering onderkend, ruimer dan de opsomming van accijnzen en fiscale voordelen in de Memorie van Toelichting (pag. 3). Op welke manier wil de regering bijvoorbeeld belemmeringen voor huishoudens en Verenigingen van Eigenaren wegnemen? Op welke manier worden de belemmeringen in financiering bij het project ‘Nul op de meter’ weggenomen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de ‘slimme meter’ in de toekomst mogelijk overbodig wordt, aangezien nu al huizen worden gerenoveerd of gebouwd met ‘nul op de meter’.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in de Memorie van Toelichting (p4) dat de ontwikkeling van efficiënte warmte- en koudenetten wordt bevorderd. Ook wordt het potentieel onderzocht voor de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming. Tegelijkertijd is een ontwikkeling gaande dat veel warmtekrachtkoppelingen stilstaan of minder uren maken, onder meer vanwege goedkope stroom uit kolencentrales. Hoe beoordeelt de regering deze ontwikkeling? Erkent de regering dat warmtekrachtkoppeling gunstig kan zijn voor de inzet van flexibel vermogen en vermindering van CO2-uitstoot? Waarom wordt pas eind 2015 de uitkomst van het onderzoek verwacht? Is er niet meer urgentie nodig?

Regeldruk

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering bij de toename in lastendruk onderscheid te maken naar omvang van bedrijven. Wat is de toename van de lastendruk voor het MKB? Hebben energiecoöperaties met toename van regeldruk te maken?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari