Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg ERTMS (AO d.d. 24/06)

donderdag 03 juli 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu  

Onderwerp:   VAO ERTMS (AO d.d. 24/06)

Kamerstuk:    33 652

Datum:            3 juli 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ERTMS niet alleen kan bijdragen aan het oplossen van toekomstige capaciteitsknelpunten op de PHS-corridors, maar ook aan het oplossen van bestaande knelpunten elders op het spoorwegnet;

overwegende dat zelfs na aanpak van de aansluiting Herfte de flessenhals Hattemerbroek-Zwolle-Meppel een veiligheids- en capaciteitsknelpunt is voor het bereiken van snelle en robuuste aansluitingen en kortere reistijden naar het landsdeel Noord;

overwegende dat de meerkosten van ERTMS hier naar verwachting beperkt zullen zijn vanwege het project "Zwolle Spoort";

overwegende dat de Spoordriehoek Zwolle-Groningen/Leeuwarden integraal onderdeel is van het PHS-budget;

verzoekt de regering, Hattemerbroek-Zwolle-Meppel op te nemen in de voorkeursbeslissing ERTMS en de Kamer voor 1 januari 2015 te informeren over kosten en baten hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (33652).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ATB-Verbeterde versie minder impact heeft op het aantal roodseinpassages dan afgesproken en de Inspectie Leefomgeving en Transport stelt dat het effect uitgewerkt lijkt te zijn;

overwegende dat de transitie naar ERTMS jaren gaat duren en er bij deskundigen zorgen zijn over de veiligheid op de resterende ATB-trajecten gedurende de transitie naar ERTMS;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat tijdens een langdurige transitie naar ERTMS de veiligheid op het spoor verslechtert en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24 (33652).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari