Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen

dinsdag 24 juni 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen

Onderwerp:   Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen

Kamerstuk:    33 037

Datum:            24 juni 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm). Zij hebben enkele vragen. De leden van den ChristenUnie-fractie vragen de Staatssecretaris wat de stand van zaken is bij de uitwerking van de POR-regeling (vrijstelling dierrechten bij mestverwerking) voor de varkens- en pluimveehouderij. Zij vernemen graag wanneer de regeling wordt gepubliceerd en opengesteld en welke voorwaarden worden gesteld aan de deelnemers.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de wijziging van het Bgm strekt tot de implementatie van een aantal maatregelen uit het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Zij vragen hierbij hoe het staat met het systeem van equivalentie, waarbij alternatieven mogelijk zijn voor generieke, mogelijke te lage gebruiksnormen. Wanneer kan dit systeem ingaan en welke ondernemers kunnen hiervoor kwalificeren?

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de concept-regeling voor herstelbemesting bij overvloedige regenval. Zij vragen de Staatssecretaris wanneer deze regeling ingaat en of dit dan gebeurt met terugwerkende kracht. Daarnaast vragen zij de Staatssecretaris in hoeverre deze regeling soelaas biedt voor ondernemers die de afgelopen maanden met overvloedige regenval te maken hebben gehad. Kunnen zij ook profiteren van deze regeling?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen tot slot of de Staatssecretaris een update kan geven van de onderhandelingen in Brussel over de derogatie van mineralenconcentraat.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari