Inbreng binnenvaartwet

31-05-2006 15:37 31-05-2006 15:37

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Deze leden kunnen het doel onderschrijven om te komen tot vereenvoudiging en harmonisatie van wetgeving met betrekking tot de binnenvaart. Zij hebben de volgende vragen:

In paragraaf 8.1 van de memorie van toelichting wordt gesteld dat de wet zo is vormgegeven dat nieuwe bepalingen kunnen worden aangebouwd. Er is gekozen voor de integratie van drie wetten omdat deze de toegang tot de markt en het beroep regelen. Andere binnenvaartwetgeving is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Mocht de behoefte zich in een later stadium voordoen dan kan dit alsnog geschieden. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn niet overtuigd door dit argument, te meer omdat wel wordt uitgegaan van latere aanbouw. Deze leden zouden graag willen weten waarom niet is gekozen voor het direct integreren van bijvoorbeeld de scheepvaartverkeerswet, welke wetten nog meer in aanmerking zouden kunnen komen voor integratie en of hiertoe al plannen zijn. Is in overleg met de sector nagegaan of er een behoefte is aan verdere integratie? De leden van de ChristenUnie-fractie verzoeken om een heroverweging op dit punt.
In artikel 5.1.8 lid 2 staat dat daartoe aangewezen ambtenaren zonder toestemming van de bewoner bevoegd zijn, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden. Welke redenen liggen ten grondslag aan dit artikel om ook de woning te kunnen betreden? Kan worden aangegeven waarom dit, in afwijking van artikel 5.15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waar het betreden van de woning juist wordt uitgezonderd, in de binnenvaartsector wél mogelijk zou moeten zijn in het kader van het bestuurlijke toezicht op de wet?

Hoe verhoudt artikel 5.1.8 lid 2 van het wetsvoorstel zich met de Algemene wet op het binnentreden en dan specifiek art. 2 lid 1 en art. 3 lid 1 en 2 van deze wet? Is onze conclusie juist dat in gevallen conform artikel 5.1.8 lid 2 van het wetsvoorstel een schriftelijke machtiging vereist is en dat deze alleen kan worden afgegeven door de advocaat-generaal bij het gerechtshof, de officier van justitie, de hulpofficier van justitie of de burgemeester?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari