Verslag overleg voor- en naschoolse opvang

26-01-2006 14:35 26-01-2006 14:35

De heer Slob (ChristenUnie) vindt dat de overheid door uitvoering te
geven aan de motie-Van Aartsen/Bos vergaand ingrijpt in de gang van
zaken op scholen. Bovendien is het voor kinderen niet goed om van 07.30
uur tot 18.30 uur op één plaats te verblijven. De wettelijke regeling geeft
ouders het recht om aanspraak te maken op die voorzieningen. Kunnen
scholen tegen ouders zeggen dat zij daar per 1 januari 2007 nog niet klaar
voor zijn? Is het mogelijk dat een school kan weigeren de opvang te
regelen als slechts één ouder daar om vraagt? Is het nodig een quorum in
te stellen? Klopt het dat het niet de bedoeling is dat scholen verplicht zijn
om opvang te regelen tijdens roostervrije dagen en schoolvakanties? Is
het advies van de Onderwijsraad nog van invloed op de definitieve keuzes
die gemaakt worden? In hoeverre wordt dit voorstel gedragen door het
onderwijsveld en de kinderopvang? Uit gesprekken met het veld blijkt dat
het draagvlak nog niet zo groot is.

De heer Slob kiest ervoor om scholen zo veel mogelijk de ruimte te geven
en zo weinig mogelijk voor te schrijven. Wordt er naast de onderzoeken
van de Onderwijsraad en het CPB nog onderzoek gedaan naar het effect
van deze maatregel op het kind? Wat de financiering betreft zal een pittige
discussie gevoerd moeten worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
Een en ander moet worden afgewogen tegen andere noden in de
samenleving.

…[Antwoord van de bewindslieden]

De heer Slob (ChristenUnie) vindt dat er niet te vroeg gejuicht moet
worden. Er liggen nog majeure vraagstukken waarover verschil van
mening bestaat. Die zullen aan de orde komen als de adviezen van de
Onderwijsraad en het CPB zijn verschenen. Tevens vindt hij dat de onder-
zoeken die zijn gedaan naar de effecten van kinderopvang op het kind
betrokken moeten worden bij de cruciale afwegingen in het kader van de
uitvoering van de motie-Van Aartsen/Bos.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari