Verslag overleg veiligheidsregio’s & uitvoering ACIR

15-03-2006 14:38 15-03-2006 14:38

De heer Slob (ChristenUnie) heeft in de nieuwsbrief Crisisbeheersing
gelezen dat de veiligheidsregio de toekomst van de bestuurders en hulpverleners
in Nederland is. De voortgang van de ontwikkeling en implementatie
schiet echter niet echt op. Hij verzoekt de minister daarop zijn
visie te geven. Knelpunten blijven bestaan. Er wordt veel gesproken, maar
weinig voortgang op cruciale onderdelen geboekt. Hij vraagt zich af of de
datum van 1 juli 2006 haalbaar zal blijken om de bestuurlijke en operationele
basis van de veiligheidsregio te hebben gelegd. Wat is de verwachting
van de minister? Er moet een integrale visie komen tussen de witte,
blauwe en rode kolom. Er moeten knopen worden doorgehakt. De Kamer
heeft de minister hiervoor al enkele duidelijke uitspraken meegegeven.
Eén daarvan is dat door middel van gedeeltelijke regionalisatie van het
brandweerpersoneel maatwerk moet worden geleverd. Is voldoende naar
het veld gecommuniceerd dat er ruimte bestaat voor gemotiveerde afwijkingen?
In een brief spreekt de minister van «evident schrijnende situaties
». Dat strookt niet met de motie. Hij verzoekt de minister om opheldering.
Zijn er al resultaten te melden van het overleg met de VNG?
Hij heeft de indruk dat de minister in de richting van de motie-Cornielje
over de bestuurlijke doorzettingsmacht beweegt. Hij wacht de resultaten
van de gesprekken met het veld over de uitwerking van de motie in de
praktijk af om deze mee te kunnen nemen bij de uiteindelijke afweging.
Het is lang stil geweest rondom de publieke borging van de meldkamer.
Dit zal bij het wetsvoorstel Ambulancezorg aan de orde komen. De nota
van wijziging daarop dekt de publieke borging van de meldkamers nog
onvoldoende af. Het voorstel van mevrouw Van Heteren om de verschillende
opties ten aanzien van Schiphol te bespreken, acht hij interessant.
Een aparte veiligheidsregio acht hij bespreekbaar.
De uniformering van de informatievoorziening is van groot belang voor
de informatie-uitwisseling tussen de verschillende kolommen. In theorie
kunnen ook de GHOR en brandweer ICT-diensten bij de VTSPN afnemen.
Is het juist dat dit juridisch echter moeilijk blijkt, omdat een dergelijke
samenwerking aan politietaken moet zijn gerelateerd? Als dit het geval is,
kan dan bij rampenbestrijding toch effectief multidisciplinair worden
opgetreden?Antwoord van de minister: Het overleg met VNG is nog niet afgerond, zodat hij de heer Slob nog geen resultaten kan melden. Hij hoopt dat het wetsvoorstel Ambulancezorg
zeer binnenkort door de Kamer zal worden behandeld. De VNG koestert
nog aanvullende wensen ten aanzien van de publieke borging, maar
hij constateert dat deze slepende discussie tot bestuurlijke verveling leidt.
De motie-Slob wordt uitgevoerd, maar het kabinet heeft ook een eigen
verantwoordelijkheid. Sommige regio’s zeggen behoefte te hebben aan
ruimte, andere aan duidelijkheid. Hij probeert beide recht te doen. Er
worden basisniveaus ontwikkeld. In de voortgangsrapportage is vermeld
dat de brief hierover bij het CIP ter inzage is gelegd. Hij betwist dat de
veiligheidsregio vooruitloopt op de reorganisatie bij de politie. Toen een
aantal jaar geleden met de vorming van de veiligheidsregio werd
begonnen, was er nog geen sprake van het rapport van de commissie-
Leemhuis. Hij meent er wel in te zijn geslaagd om beide ontwikkelingen
op een creatieve manier met elkaar te verbinden.De heer Slob (ChristenUnie) beluistert dat de minister het met de Kamer
eens is dat de voortgang soms wel iets sneller zou mogen. Hij gaat ervan
uit dat de Kamer rond 1 juli nader over de voortgang zal worden geïnfor-
meerd. Duidelijkheid in het veld is van groot belang. Hij hoopt daarom dat
het wetgevingstraject voortvarend ter hand zal worden genomen. Een en
ander hangt al erg lang boven de markt. Het wordt tijd dat de knopen
worden doorgehakt. Hij hoopt snel duidelijkheid te krijgen over het
kabinetsstandpunt over Schiphol.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari