Bijdrage VAO Voedselbanken

27-04-2006 15:28 27-04-2006 15:28

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):
Mijnheer de voorzitter. Wij hebben twee keer uitgebreid gedebatteerd over de voedselbanken. Vandaar ik uitsluitend mijn motie zal voorlezen. De motie spreekt voor zichzelf.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat voedselbanken overbodig zouden moeten zijn;
overwegende dat niettemin voor ongeveer 8.000 Nederlandse gezinnen voedselbanken vooralsnog een broodnodige voorziening zijn;
overwegende dat voedselbanken worden gerund door vrijwilligers die daar niet alleen veel tijd aan besteden, maar zich ook geconfronteerd zien met hoge exploitatiekosten;
verzoekt de regering onderzoek te doen naar de omvang van deze noodzakelijke exploitatiekosten en de wijze waarop deze worden gefinancierd;
verzoekt de regering tevens zonodig te voorzien in een substantiële bijdrage voor deze exploitatiekosten,
en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Huizinga-Heringa. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 87 (24515).

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari